Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rekrutacja 2018/2019

 

Ogólne informacje dla kandydata na studia (odnośnik)
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia (odnośnik)

 


 

Rekrutacja 2018/2019 studia doktoranckie

Informacje o rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Geologii  i Studia Doktoranckie Geografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dostęp do systemu IRK2 znajdują się na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego 

tutaj       przekierowanie na stronę  UWR   https://rekrutacja.uni.wroc.pl/ 

tak , aby można było wybrać  te konkretne studia  

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geografia-III-stopnia-stacjonarne/

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geologia-III-stopnia-stacjonarne/

Poniżej proszę dopisać:

Począwszy od roku akademickiego 2018/2019 uruchomiona zostaje ścieżka kariery akademickiej w ramach stacjonarnych studiów doktoranckich w dyscyplinie geologia  - 

'Doktorat wdrożeniowy '- program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Uczestnik programu „Doktorat Wdrożeniowy” - pracownik przedsiębiorstwa-  będzie pracował nad rozprawą doktorską w „systemie dualnym” co oznacza, że prowadząc w ramach swoich obowiązków pracowniczych prace nad tematem badawczym będzie równocześnie rozwijał ten sam temat w jednostce naukowej na uczelni.

 

Rekrutacja do programu odbywa się zgodnie z zasadami  i harmonogramem rekrutacji , na Studia Doktoranckie Geologii które są dostępne pod linkiem :  https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geologia-iii-stopnia-stacjonarne/

 

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska   w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” należy:

 • zarejestrować się w systemie e-Rekrutacja do 26 sierpnia 2018 r. Rejestracja jest obowiązkowa .
 • dostarczyć skompletowane dokumenty do 31 sierpnia 2018 r.  do Dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ul. Kuźnicza 35 we 50-138  Wrocławiu,
 • egzamin kwalifikacyjny  na studia doktoranckie odbędzie się  03 września 2018 r., godz. 09:00  w  Instytucie  Nauk Geologicznych, sala 220, pl. Maksa Borna 9  we  50-204 Wrocławiu.

Dokumenty do rekrutacji

Kandydat na Studia Doktoranckie składa następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, wydrukowane z systemu IRK2 i podpisane przez kandydata;
 • Curriculum Vitae (życiorys);
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (w przypadku cudzoziemców) wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub  dokument poświadczający, że kandydat jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
 • zaświadczenie o średniej ze studiów pierwszego i drugiego stopnia  ustalonej zgodnie Regulaminem uczelni  i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia lub z jednolitych studiów magisterskich. W przypadku beneficjentów programu  „Diamentowy Grant” – zaświadczenie ze studiów pierwszego stopnia lub trzech pierwszych lat jednolitych studiów magisterskich;
 • opinia o  przydatności kandydata do  pracy naukowej sporządzona przez osobę mającą stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi;
 • oświadczenie kierownika zakładu, w którym będzie realizowana rozprawa doktorska – dotyczy tylko studiów stacjonarnych;
 • oświadczenie opiekuna wybranego tematu oraz zgoda na  opiekę naukową nad kandydatem;
 • kopie pierwszych stron dotychczasowych publikacji.

Ponadto wymagane są dodatkowo:

 • dokument potwierdzający, że osoba przyjęta na studia w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot,
 • zgoda przedsiębiorcy zatrudniającego kandydata  na uczestnictwo w studiach doktoranckich  w ramach program „Doktorat wdrożeniowy”, wraz ze wskazaniem proponowanego opiekuna pomocniczego ze stopniem doktora lub minimum 5 letnim doświadczeniem, z ramienia firmy,
 • dokument z firmy, w którym pracodawca przedstawia kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji albo oświadczenie kandydata na opiekuna pomocniczego o posiadaniu tych  

 


 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Turystyka (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)


 

Potwierdzanie efektów uczenia się
w roku akademickim 2018/2019

 

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów oraz informacji dotyczących potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskimwymagany poziom - informacje ogólne (załącznik);
 • Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się (załącznik);
 • Uchwała Nr 15/2015 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenie kierunków studiów prowadzonych na wydziale, dla których mogą być potwierdzane efekty uczenia się i powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się (załącznik);
 • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (załącznik);
 • Harmonogram rekrutacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się (załącznik);
 • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach pierwszego stopnia (licencjat): geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, inżynieria geologiczna;
 • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach drugiego stopnia (magister): geografia, geologia.