Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla doktorantów

 


 

Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium dla najlepszych doktorantów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń.

 


 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dla najlepszych doktorantów (w tym załącznik do wniosku generowanego z systemu USOSWeb) (załącznik)

 


 

Stypendium Doktoranckie

 

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego na rok ak. 2018/2019

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie określenia szczególowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018/2019w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019

Instrukcja sporządzania wniosku- stypendia doktoranckie

Wzór opinii opiekuna naukowego - stypendium doktoranckie

 


 

Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego na rok ak. 2018/2019

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie  Nr 12/2017 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych  kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów mogących ubiegać się o przyznanie zwiększenia  wysokości stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2018/2019.

Instrukcja sporządzania wniosku- stypendia doktoranckie

Wzór opinii opiekuna naukowego lub promotora - zwiększenia

 


 

Stypendium Doktoranckie

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego na rok ak. 2017/2018

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r.   w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 16/2014 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska  z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/2018

 


 

Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego na rok ak. 2017/2018

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 61/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie  Nr 8/2016 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych  kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów mogących ubiegać się o przyznanie zwiększenia  wysokości stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018.