Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Uchwały Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

2017

Uchwała nr 1/2017 w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz osiągnięcia naukowe w tym wybitny dorobek naukowy lib-uchwala-nr-1_2017-w-sprawie-zgloszenia-kandydatow-do-nagrody-prezesa-rady-ministrow.pdf
Uchwała nr 2/2017 w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok studiów doktoranckich w roku ak.2017/2018 lib-uchwala-nr-2_2017-w-sprawie-okreslenia-warunkow-przyjec-na-studia-doktoranckie-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 3/2017 w sprawie określenia limitów przyjęć na I rok studiów I i II stopnia w roku ak. 2017/2018 lib-uchwala-nr-3-_2017-w-sprawie-okreslenia-limitow-przyjec-na-i-rok-studiow-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 4/2017 w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w UWr lib-uchwala-nr-4-_2017-w-sprawie-wykonania-niektorych-przepisow-regulaminu-studiow_.pdf
Uchwała nr 5/2017 w sprawie ustalenia przedmiotów objętych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska systemem potwierdzania efektów uczenia się lib-uchwala-nr-5_2017-w-sprawie-ustalenia-przedmiotow-objetych-na-wnzks-systemem-potwierdzania-efektow-uczenia-sie-1.pdf
Uchwała nr 6/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich lib-uchwala-nr-6_2017-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-zakresie-ksztalcenia-na-studiach-doktoranckich-geografii.pdf
Uchwała nr 7/2017 w sprawie w sprawie nominacji dr Agnieszki Latochy do Medalu im. Wincentego Pola lib-uchwala-nr-7-_2017-w-sprawie-nominacji-dr-agnieszki-latochy-do-medalu-im.-w.pola.pdf
Uchwała nr 8/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019 lib-uchwala-nr-8_2017-w-sprawie-okreslenia-warunkow-rekrutacji-na-studia-rozpoczynajace-sie-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Uchwała nr 9/2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków Komisji habilitacyjnej dra Marka Błasia lib-uchwala-nr-9_2017-w-sprawie-przeprowadzenia-postepowania-habilitacyjnego-i-wyznaczenia-3-czlonkow-komisji-habilitacyjnej-dr-marka-blasia.pdf
Uchwała nr 10/2017 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Geologia - studia pierwszego i drugiego stopnia lib-uchwala-nr-10_2017-w-sprawie-zmian-w-programie-ksztalcenia-na-kierunku-geologia-od-roku-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 11/2017 w sprawie zmian w programie kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia pierwszego stopnia lib-uchwala-nr-11_2017-w-sprawie-zmian-w-programie-ksztalcenia-na-kieurnku-gospodarka-przestrzenna.pdf
Uchwała nr 12/2017 w sprawie zmiany nazwy specjalności Toursim na studiach drugiego stopnia na kierunku geografia lib-uchwala-nr-12_2017-w-sprawie-zmiany-nazwy-specjalnosci-tourism.pdf
Uchwała nr 13/2017 w sprawie regulaminu praktyk zawodowych dla kierunku turystyka lib-uchwala-nr-13_2017-w-sprawie-regulaminu-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-turystyka.pdf
Uchwała nr 14/2017 w sprawie procedury składania skarg i wniosków studentów kierunku ochrona środowiska Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ) UWr lib-uchwala-nr-14_2017-w-sprawie-procedury-skladania-skarg-i-wnioskow-studentow-kierunku-ochrona-srodowiska-w-msos.pdf
Uchwała nr 15/2017 w sprawie zarządzania dydaktyką międzywydziałowego kierunku ochrona środowiska w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska lib-uchwala-nr-15_2017-w-sprawie-zarzadzania-dydaktyka-miedzywydzialowego-kierunku-ochrona-srodowiska-w-msos.pdf
Uchwała nr 16/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Roberta Szmytkie i wyznaczenia trzech członków Komisji habiitacyjnej lib-uchwala-nr-16-w-sprawie-wyznaczenia-czlonkow-komisji-w-postepowaniu-habilitacyjnym-dr-roberta-szmytkie.pdf
Uchwała nr 17/2017 w sprawie nadania imienia profesora Józefa Oberca Sali wykładowej w Instytucie Nauk Geologicznych lib-uchwala-nr-17_2017-w-sprawie-nadania-imienia-profesora-jozefa-oberca-sali-wykladowej-w-ing.pdf
Uchwała nr 18/2017 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Latochy i wyznaczenia trzech członków Komisji habilitacyjnej lib-uchwala-nr-18_2017-w-sprawie-przeprowadzenia-postepowania-habilitacyjnego-dr-agnieszki-latochy-i-wyznaczenia-trzech-czlonkow-komisji-habilitacyjnej.pdf
Uchwała nr 19/2017 w sprawie utworzenia specjalności Applied Geoscience na studiach drugiego stopnia na kierunku geologia lib-uchwala-nr-19_2017-w-sprawie-utworzenia-specjalnosci-applied-geoscience-na-studiach-ii-stopnia.pdf
Uchwała nr 20/2017 w sprawie nadania dr.Markowi Błasiowi stopnia doktora habilitowanego lib-uchwala-nr-20_2017-w-sprawie-nadania-dr.markowi-blasiowi-stopnia-doktora-habilitowanego.docx.pdf
Uchwała nr 21/2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego lib-uchwala-nr-21_2017-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-instytutu-geografii-i-rozwoju-regionalnego.pdf
Uchwała nr 22/2017 w sprawie szczególowych kryteriów oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych zatrudnionych na WNZKŚ lib-uchwala-nr-22_2017-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-oceny-okresowej-pracownikow-naukowo-dydaktycznych-naukowych-i-dydaktycznych-zatrudnionych-na-wnzks.pdf
Uchwała nr 23/2017 w sprawie określenie liczby stypendiów doktoranckich na rok ak. 2017/2018 lib-uchwala-nr-23_2017-w-sprawie-okreslenie-liczby-stypendiow-doktoranckich-na-rok-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 24/2017 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego WNZKS na rok ak. 2017 lib-uchwala-nr-24_2017-w-sprawie-przyjecia-planu-rzeczowo-finansowego-wnzks-na-2017-rok.pdf
Uchwała nr 25/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na kierunku ochrona środowiska lib-uchwala-nr-25-2017-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-programach-studiow-na-kierunku-ochrona-srodowiska.pdf
Uchwała nr 26/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w programach studiów na wybranych kierunkach lib-uchwala-nr-26_2017-w-sprawie-wprowadzenia-zmian-w-programach-studiow-na-wybranych-kierunkach-1.pdf
Uchwała nr 27/2017 w sprawie powołania Komisji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Tomaszowi Niedzielskiemu lib-uchwala-nr-27_2017-w-sprawie-powolania-komisji-w-postepowaniu-o-nadanie-tytulu-profesora-dr-hab.-tomaszowi-niedzielskiemu.pdf
Uchwała nr 28/2017 w sprawie nadania stopnia doktora hab. Robertowi Szmytkie lib-uchwala-nr-28_2017-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-hab.drowi-robertowi-szmytkie.pdf
Uchwała nr 29/2017 w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Sylwii Dołzbłasz lib-uchwala-nr-29_2017-w-sprawie-wyznaczenia-trzech-czlonkow-komisji-w-postepowaniu-habilitacyjnym-dr-sylwii-dolzblasz.pdf
Uchwała nr 30/2017 w sprawie określenia szczególowych kryteriów przyznawania stypendium projakościowego dla doktorantów I roku studiów w roku ak. 2017/2018 lib-uchwala-nr-30_2017-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-kryteriow-przyznawania-stypendium-projakosciowego-dla-doktorantow-i-roku-studiow-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 31/2017 w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018/2019 lib-uchwala-nr-31_2017-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wylaniania-doktorantow-do-przyznania-stypendium-doktoranckiego-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Uchwała nr 32/2017 Opinia Rady Wydziału dotycząca określenia kryteriów wyłaniania 30% najlepszych doktorantów do zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej w roku ak. 2018/2019 lib-uchwala-nr-32_2017-opinia-rady-wydzialu-dotyczaca-okreslenia-kryteriow-wylaniania-30-najlepszych-doktorantow-do-zwiekszenia-stypendium-z-dotacji-podmiotowej-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Uchwała nr 33/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosków doktorantów o przyznanie stypendium ministra lib-uchwala-nr-33_2017-w-sprawie-wyrazenia-opinii-dotyczacej-wnioskow-doktorantow-o-przyznanie-stypendium-ministra.pdf
Uchwała nr 34/2017 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Tomaszowi Niedzielskiemu lib-uchwala-nr-34_2017-w-sprawie-wszczecia-postepowania-o-nadanie-tytulu-profesora-dr-hab.-tomaszowi-niedzielskiemu.pdf
Uchwała nr 35/2017 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. Tomaszowi Niedzielskiemu lib-uchwala-nr-35_2017-w-sprawie-wyznaczenia-kandydatow-na-recenzentow-w-postepowaniu-o-nadanie-tytulu-profesora-dr-hab.-tomaszowi-niedzielskiemu.pdf
Uchwała nr 36/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych lib-uchwala-nr-36_2017-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-szczegolowych-zasad-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-2.pdf
Uchwała nr 37/2017 w sprawie korekty efektów kształcenia na kierunku geologia na studiach I i II stopnia lib-uchwala-nr-37_2017-w-sprawie-korekty-efektow-ksztalcenia-na-kierunku-geologia-na-studiach-i-i-ii-stopnia.pdf
Uchwała nr 38/2017 w sprawie wykonania niektórych postanowień do Regulaminu studiów lib-uchwala-nr-38_2017-w-sprawie-wykonania-niektorych-postanowien-do-regulaminu-studiow-1.pdf
Uchwała nr 39/2017 w sprawie nadania dr Agnieszce Latosze stopnia doktora habilitowanego lib-uchwala-nr-39_2017-w-sprawie-nadania-dr-agnieszce-latosze-stopnia-doktora-habilitowanego.pdf
Uchwała nr 39a/2017 w sprawie wyróżnienia rozprawy habilitacyjnej dr hab. Agnieszki Latochy lib-uchwala-nr-39a_2017-w-sprawie-wyroznienia-rozprawy-habilitacyjnej-dr-hab.-agnieszki-latochy.pdf
Uchwała nr 40/2017 w sprawie nadania imienia profesora Stanisława Hałasa laboratorium w ZGSGiGŚ ING lib-uchwala-nr-40_2017-w-sprawie-nadania-imienia-profesora-stanislawa-halasa-laboratorium-w-zgsgigs-ing.pdf
Uchwała nr 41/2017 w sprawie wykazu olimpiad , których laureaci finaliści będa przyjmowania na studia lib-uchwala-nr-41_2017-w-sprawie-wykazu-olimpiad-ktorych-laureaci-finalisci-beda-przyjmowania-na-studia.pdf
Uchwała nr 42/2017 w sprawie wykazu olimiad i konkursów _kierunek ochrona srodowiska lib-uchwala-nr-42_2017-w-sprawie-wykazu-olimiad-i-konkursow-_kierunek-ochrona-srodowiska.pdf
Uchwała nr 43/2017 w sprawie szczegółowych odniesień do Reglaminu studiów w MSOŚ lib-uchwala-nr-43_2017-w-sprawie-szczegolowych-odniesien-do-reglaminu-studiow-w-msos.pdf

2016

Uchwała nr 1/2016 w sprawie wykazu dodatkowych informacji do suplementu lib-uchwala-nr-1_2016-w-sprawie-okreslenia-dodatkowych-informacji-do-suplememtu.pdf
Uchwała nr 2/2016 w sprawie obowiązku przedłożenia pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia począwszy od roku akademickiego 2013/2014 lib-uchwala-nr-2-w-sprawie-obowiazku-przedlozenia-pracy-dyplomowej-na-studiach-pierwszego-stopnia.pdf
Uchwałanr 3/2016 w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku ak. 2016/2017 lib-uchwala-nr-3-w-sprawie-zasad-rekrutacji-na-studia-doktoranckie.pdf
Uchwałanr 4/2016 w sprawie utworzenia kierunku Turystyka - studia stacjonarne, pierwszego stopnia lib-uchwala-nr-4-w-sprawie-utworzenia-kierunku-turystyka.pdf
Uchwałanr 4/2016 w sprawie utworzenia kierunku Turystyka - studia stacjonarne, pierwszego stopnia lib-uchwala-nr-4-w-sprawie-utworzenia-kierunku-turystyka.pdf
Uchwała nr 5/2016 w sprawie określenia limitów na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok ak. 2016/2017 lib-uchwala-nr-5-w-sprawie-okreslenia-limitow-na-rok-ak.-2016_2017.pdf
Uchwała nr 6/2016 w sprawie programów studiów określających zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i społecznych lib-uchwala-nr-6-w-sprawie-okreslenia-zajec-z-obszarow-nauk-humanistycznych-i-spolecznych.pdf
Uchwała nr7/2016 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego w kategorii wybitny młody naukowiec dr Magdalenie MATUSIAK- MAŁEK lib-uchwala-nr-7-w-sprawie-rekomendacji-dr-mmm-do-stypendium-w-kat.-wybitny-mlody-naukowiec.pdf
Uchwała nr 8/2016 w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Kształcenia na Odległość lib-uchwala-nr-8-w-sprawie-utworzenia-w-uwr-centrum-ksztalcenia-na-odleglosc.pdf
Uchwała nr 9/2016 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Małgorzaty Werner lib-uchwala-nr-9-w-sprawie-wyznaczenia-3-czlonkow-komisji-w-post.habilitacyjnym-dr-malgorzaty-werner.pdf
Uchwała nr 10/2016 w sprawie rekomendacji dr hab. Tomasza Niedzielskiego prof. UWr do Nagrody Naukowej im. Stanisława Staszica lib-uchwala-nr-10-w-sprawie-rekomendacji-prof.-t.niedzielskiego-do-nagrody-naukowej-im.-s.staszica.pdf
Uchwałanr 11/2016 w sprawie kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2017/2018 lib-uchwala-nr-1-1-w-sprawie-kryteriow-przyznawania-syypendiow-projakosciowych-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Uchwała nr 12/2016 w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Międzywydziałowego Zespołu ds.Oceny Jakości Kształcenia dla kierunku ochrona środowiska w MSOŚ lib-uchwala-nr-12-w-sprawie-powolania-mzjk-i-mzojk-w-kadencji-2016_2020.pdf
Uchwała nr 13/2016 w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. okresowej oceny pracowników naukowo-dydaktycznych , naukowych i dydaktycznych zatrudnionych na wydziale lib-uchwala-nr-13-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-oceniajacej-n.ak..pdf
Uchwała nr 14/2016 w sprawie powołania komisji do hospitacji zajęć dydaktycznych lib-uchwala-nr-14-w-sprawie-powolania-komisji-do-hospotacji-zajec-dyd..pdf
Uchwała nr 15/2016 w sprawie powołania komisji weryfikującej efekty uczenia się lib-uchwala-nr-15-w-sprawie-powolania-komisji-weryfikujacej-efekty-uczenia-sie.pdf
Uchwała nr 16/2016 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020 lib-uchwala-nr-16-w-sprawie-powolania-zespolow-jk-o-ojk.pdf
Uchwała nr 17/2016 w sprawie wykonania niektórych przepisów do Regulaminu studiów w UWr lib-uchwala-nr-17-w-sprawie-wydzialowych-postanowien-do-regulaminu-studiow.pdf
Uchwała nr 18/2016 w sprawie uzupełnienia składu Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku ochrona środowiska lib-uchwala-nr-18-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-zespolow-jk-i-ojk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska.pdf
Uchwała nr 19/2016 w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego lib-uchwala-nr-19-w-sprawie-likwidacji-aip-uniwersytetu-wroclawksiego.pdf
Uchwała nr 20/2016 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Małgorzacie Werner lib-uchwala-nr-20-w-sprawie-nadania-stopnia-dra-hab.-dr-malgorzacie-werner.pdf
Uchwała nr 21/2016 w sprawie likwidacji Studiów Doktoranckich Ochrony Środowiska lib-uchwala-nr-21-w-sprawie-likwidacji-studiow-doktoranckich-ochrony-srodowiska.pdf
Uchwała nr 22/2016 w sprawie utworzenia formy niestacjonarnej na kierunku inżynieria geologiczna na poziomie studiów pierwszego stopnia lib-uchwala-nr-22-w-sprawie-utworzenia-formy-niestacjonarnej-na-kieurnku-inzynieria-geologiczna.pdf
Uchwała nr 23/2016 w sprawie utworzenia kierunku Gospodarka przestrzenna- studia drugiego stopnia lib-uchwala-nr-23-w-sprawie-utworzenia-kierunku-gospodarka-przestrzenna-_studia-drugiego-stopnia-a.pdf

2015

Uchwała nr 1 w sprawie zgłoszenia kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów lib-uchwala-nr-1-w-sprawie-zgloszenia-kandydatow-do-nagrody-prezesa-rady-ministrow.pdf
Uchwała nr 2 w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Beaty Namyślak lib-uchwala-nr-2-w-sprawie-dopuszczenia-do-kolokwium-habilitacyjnego-dr-beaty-namyslak-1.pdf
Uchwała nr 3 w sprawie szczególowych zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych lib-uchwala-nr-3-w-sprawie-szczegolowych-zasad-przeprowadzania-egzaminow-dyplomowych-1.pdf
Uchwała nr 4 w sprawie szczegolowych zasad dyplomowania i elekronicznego archiwizowania prac dyplomowych (APD) lib-uchwala-nr-4-w-sprawie-szczegolowych-zasad-dyplomowania-i-elekronicznego-archiwizowania-prac-dyplomowych-apd-1.pdf
Uchwała nr 5 w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds Jakości Kształcenia lib-uchwala-nr-5-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-zespolu-ds-jakosci-ksztalcenia-1.pdf
Uchwała nr 6 w sprawie dyplomowania i elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych APD OŚr lib-uchwala-nr-6-w-sprawie-dyplomowania-i-elektronicznego-archiwizowania-prac-dyplomowych-apd-osr-1.pdf
Uchwała nr 7 w sprawie nominacji dr Agnieszki Latochy do medalu im. W.Pola lib-uchwala-nr-7-w-sprawie-nominacji-dr-agnieszki-latochy-do-medalu-im.-w.pola-1.pdf
Uchwała nr 8 w sprawie nominacji prof. Jana Łobody do Złotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-8-w-sprawie-nominacji-prof.-jana-lobody-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 9 w sprawie nominacji prof. Jacka Jani do Zlotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-9-w-sprawie-nominacji-prof.-jacka-jani-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 10 w sprawie nominacji prof. Kazimierza Klimka do Złotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-10-w-sprawie-nominacji-prof.-kazimierza-klimka-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 11 w sprawie nominacji dr A. J. Dore do Złotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-11-w-sprawie-nominacji-dr-a.-j.-dore-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 12 w sprawie korekty punktów ECTS w programie studiów na kierunku geografia lib-uchwala-nr-12-w-sprawie-korekty-punktow-ects-w-programie-studiow-na-kierunku-geografia-1.pdf
Uchwała nr 13 w sprawie regulamuinu praktyk zawodowych na kierunku geografia lib-uchwala-nr-13-w-sprawie-regulamuinu-praktyk-zawodowych-na-kierunku-geografia-1.pdf
Uchwała nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska lib-uchwala-nr-14-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-likwidacji-miedzywydzialowego-studium-ochrony-srodowiska-1.pdf
Uchwała nr 15 w sprawie powołania Komisji weryfikującej efekty uczenia się lib-uchwala-nr-15-w-sprawie-powolania-komisji-weryfikujacej-efekty-uczenia-sie-1.pdf
Uchwała nr 16 w sprawie szczegółowych zasad rekomendowania doktorantów do stypendium projakościowego lib-uchwala-nr-16-w-sprawie-szczegolowych-zasad-rekomendowania-doktorantow-do-stypendium-projakosciowego-1.pdf
Uchwała nr 17 w sprawie wprowadzenia e-indeksu lib-uchwala-nr-17-w-sprawie-wprowadzenia-e-indeksu-1.pdf
Uchwała nr 18 w sprawie zniesienia obowiązku wydawania indeksu w formie tradycyjnej lib-uchwala-nr-18-w-sprawie-zniesienia-obowiazku-wydawania-indeksu-w-formie-tradycyjnej-1.pdf
Uchwała nr 19 w sprawie nominacji prof. Ryszarda Kryzy do Złotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-19-w-sprawie-nominacji-prof.-ryszarda-kryzy-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 20 w sprawie nominacji prof. Teresy Oberc- Dziedzic do Złotego Medalu UWr lib-uchwala-nr-20-w-sprawie-nominacji-prof.-teresy-oberc-dziedzic-do-zlotego-medalu-uwr-1.pdf
Uchwała nr 21 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Jakuba Kierczaka lib-uchwala-nr-21-w-sprawie-powolania-trzech-czlonkow-komisji-w-postepowaniu-habilitacyjnym-dr-jakuba-kierczaka-1.pdf
Uchwała nr 22 w sprawie powołania trzech członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Andrzeja Wiszniewskiego lib-uchwala-nr-22-w-sprawie-powolania-trzech-czlonkow-komisji-w-postepowaniu-habilitacyjnym-dr-andrzeja-wiszniewskiego-1.pdf
Uchwała nr 23 w sprawie zasad i regulaminu podziału środków na badania naukowe dla młodych naukowców i doktorantów lib-uchwala-nr-23-w-sprawie-zasad-i-regulaminu-podzialu-srodkow-na-badania-naukowe-dla-mlodych-naukowcow-i-doktorantow-1.pdf
Uchwała nr 24 w sprawie wykonania niektórych przepisów regulaminu studiów na WNZKŚ lib-uchwala-nr-24-w-sprawie-wykonania-niektorych-przepisow-regulaminu-studiow-na-wnzks-1.pdf
Uchwała nr 25 przyjęcie planu rzeczowo-finansowego wydziału na 2015 r. lib-uchwala-nr-25-przyjecie-planu-rzeczowo-finansowego-wydzialu-na-2015-r.-1.pdf
Uchwała nr 26 w sprawie odmowy nadania stopnia dra habilitowanego dr. Andrzejowi Wiszniewskiemu lib-uchwala-nr-26-w-sprawie-odmowy-nadania-stopnia-dra-habilitowanego-dr.-andrzejowi-wiszniewskiemu-1.pdf
Uchwała nr 27 w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania efektów uczenia się na WNZKŚ lib-uchwala-nr-27-w-sprawie-szczegolowych-zasad-potwierdzania-efektow-uczenia-sie-na-wnzks-1.pdf
Uchwała nr 28 w sprawie wykonania niektórych przepisów Regulaminu studiów w MSOŚ lib-uchwala-nr-28-w-sprawie-wykonania-niektorych-przepisow-regulaminu-studiow-w-msos-1.pdf
Uchwała nr 29 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Jakubowi Kierczakowi lib-uchwala-nr-29-w-sprawie-nadania-stopnia-doktora-habilitowanego-dr-jakubowi-kierczakowi-1.pdf
Uchwała nr 30 w sprawie współpracy WNZKŚ z Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych UWr lib-uchwala-nr-30-w-sprawie-wspolpracy-wnzks-z-kolegium-miedzyobszarowych-studiow-indywidualnych-uwr-1.pdf

2014

Uchwała 12/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Andrzejowi Soleckiemu prof. UWr lib-uchwala_2014_12.pdf
Uchwała 11/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Krzysztofowi Migale prof. UWr lib-uchwala_2014_11.pdf
Uchwała 10/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr hab. Władysławowi Hasińskiemu prof. UWr lib-uchwala_2014_10.pdf
Uchwała 9/2014 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lib-uchwala_2014_09.pdf
Uchwała 8/2014 w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji w przewodzie habilitacyjnym lib-uchwala_2014_08.pdf
Uchwała 7/2014 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego w kategorii wybitny, młody naukowiec dr Małgorzacie Werner lib-uchwala_2014_07.pdf
Uchwała 6/2014 w sprawie poparcia wniosku o przyznanie stypendium naukowego w kategorii wybitny, młody naukowiec dr Mateuszowi Strzeleckiemu lib-uchwala_2014_06.pdf
Uchwała 5a/2014 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia badań naukowych przez doktorantów oraz sposobów monitorowania ich efektów lib-uchwala_2014_05a.pdf
Uchwała 5/2014 w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich WNZKŚ lib-uchwala_2014_05.pdf
Uchwała 4/2014 w sprawie wyznaczenia trzech członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr Mariusza Szymanowskiego lib-uchwala_2014_04.pdf
Uchwała 3/2014 w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Jana Wójcika lib-uchwala_2014_03.pdf
Uchwała 2/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lib-uchwala_2014_02.pdf
Uchwała 1/2014 w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora lib-uchwala_2014_01.pdf

2013

Uchwała 55/2013 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania egzaminu dyplomowego lib-uchwala_55_2013.pdf
Uchwała 55/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_55_zalacznik.pdf
Uchwała 54/2013 w sprawie wprowadzenia procedury składania skarg i wniosków studentów dotyczących procesu dydaktycznego lib-uchwala_54_2013.pdf
Uchwała 54/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_54_zalacznik.pdf
Uchwała 53/2013 w sprawie wprowadzenia ankiety studenckiej i procedury oceny nauczycieli akademickich przez studentów lib-uchwala_53_2013.pdf
Uchwała 53/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_53_zalacznik.pdf
Uchwała 52/2013 w sprawie wprowadzenia procedury i zasad monitorowania poziomu oraz jakości prac dyplomowych na studiach I i II stopnia lib-uchwala_52_2013.pdf
Uchwała 52/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_52_zalacznik.pdf
Uchwała 51/2013 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania przebiegu egzaminów i raportowania ich wyników lib-uchwala_51_2013.pdf
Uchwała 51/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_51_zalacznik.pdf
Uchwała 50/2013 w sprawie wprowadzenia procedury oceny pracy dziekanatu lib-uchwala_50_2013.pdf
Uchwała 50/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_50_zalacznik.pdf
Uchwała 49/2013 w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych lib-uchwala_49_2013.pdf
Uchwała 49/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_49_zalacznik.pdf
Uchwała 48/2013 w sprawie wprowadzenia procedury zatwierdzania i realizacji tematów prac dyplomowych na studiach I i II stopnia lib-uchwala_48_2013.pdf
Uchwała 48/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_48_zalacznik.pdf
Uchwała 47/2013 w sprawie wprowadzenia procedury obsadzania i prowadzenia seminariów lib-uchwala_47_2013.pdf
Uchwała 47/2013 - załącznik lib-uchwala_2013_47_zalacznik.pdf