Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Turystyka


 

Interesuje Cię praca w hotelu lub restauracji, fascynują Cię podróże i chciałbyś związać z nimi swoje życie zawodowe –wybierz TURYSTYKĘ. Nauczysz się, jak rozpoznawać zasoby dla rozwoju turystyki, jak kształtować produkty turystyczne i jak planować rozwój turystyki w regionie z zachowaniem zasad rozwoju zrównoważonego. Poznasz formy działalności w tym sektorze oraz współczesne tendencje na rynku światowym i polskim.

 

Opis kierunku

Turystyka to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat m.in. uwarunkowań rozwoju turystyki, form działalności i trendów na tym rynku  z praktycznymi umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Na studiach nauczysz się, jak planować rozwój turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego: w gminie, powiecie, województwie. Dowiesz się, jak zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego i systemowym podejściem zarządzać turystyką w odniesieniu do obszarów chronionych i atrakcji turystycznych. Zdobędziesz wiedzę na temat uwarunkowań rozwoju turystyki, zasobów turystycznych Polski i świata, podstaw polityki regionalnej i prawa. Poznasz zasady działalności w sektorze gastronomii i hotelarstwa, organizacji i obsługi ruchu turystycznego, planowania rozwoju infrastruktury i zarządzania produktem turystycznym.

Więcej informacji o programie znajdziesz na: https://www.geogr.uni.wroc.pl/turystyka-lic

 

Praktyki zawodowe i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe. Praktyki odbywają się po każdym roku studiów i trwają 3 tygodnie. Po drugim semestrze zdobywasz doświadczenie w zakresie działalności sektora pozarządowego lub rządowego, czyli w organizacjach, stowarzyszeniach lub strukturach związanych z ochroną przyrody. Po czwartym semestrze pracujesz w przedsiębiorstwie, np. w biurze podróży, firmie transportowej, w obiekcie noclegowym. Po szóstym semestrze praktyki są realizowane w strukturach samorządu terytorialnego (gminach lub powiatach) lub powiązanych z nimi jednostkach (muzeach, galeriach, etc.). Ten system praktyk zintegrowany jest tematycznie z programem, tj. zakresem tematycznym przedmiotów realizowanych w poszczególnych semestrach. Udział w praktykach ma na celu poszerzenie wiedzy, pozyskanie praktycznych umiejętności, zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, a w szerszym kontekście zapoznanie się ze specyfiką związanego z turystyką rynku pracy.

 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów możesz pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w Kole Naukowym Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego oraz SKNG Human Geography. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent turystyki jest przygotowany m.in. do: planowania i zarządzania rozwojem turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, sektora prywatnego i organizacji pożytku publicznego. Może brać udział w tworzeniu lokalnych i regionalnych strategii i programów rozwoju turystyki, a szczególnie uczestniczyć w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma również wiedzę i kompetencje wymagane przez podmioty komercyjne z zakresu organizacji i pośrednictwa w turystyce, gastronomii i hotelarstwa.

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia  

Absolwenci kierunku turystyka mogą zdobyć zatrudnienie:

 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:
  • turystyki,
  • planowania przestrzennego,
  • rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
  • ochrony środowiska,
 • w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki,
 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: turystyką, ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych,
 • w przedsiębiorstwach sektora prywatnego, m.in. w hotelarstwie, biurach podróży.

 

-dalsze możliwości uczenia się

Absolwent turystyki może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia – magisterskich na kierunku turystyka, geografia wybranej specjalności, geologia lub ochrona środowiska oferowanych na Uniwersytecie Wrocławskim lub innej uczelni, a także na innym kierunku II stopnia. Po ukończeniu studiów II stopnia może podjąć dalszą naukę na studiach III stopnia (Szkoła Doktorska) oraz może realizować studia podyplomowe na wszystkich kierunkach, a szczególnie pokrewnych.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/turystyka-i-stopnia-stacjonarne/