Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Dydaktyka - pliki do pobrania

 

Studia I i II stopnia

 

Ukończenie studiów / praca dyplomowa

 1. Karta obiegowa (załącznik)
 2. Oświadczenie o prawach autorskich danych osobowych (załącznik)
 3. Dodatkowe informacje do suplementu (załącznik)
 4. Wzór wniosku o odpis w j.angielskim (załącznik)
 5. Wzór strony tytułowej (załącznik)

Podania kierowane do prodziekana ds. nauczania

 1. Eksternistyczne zaliczenie niektórych przedmiotów / modułów (załącznik);
 2. Wzór podania w sprawie uczestnictwa i zaliczania zajęć poza swoim kierunkiem studiów (tzw. przedmioty ponadprogramowe) (załącznik);
 3. Wzór podanie w sprawie przeprowadzenie egzaminu przed rozpoczeciem sesji egzaminacyjnej (załącznik);
 4. Podanie w sprawie wcześniejszego zaliczania przedmiotów (dotyczy ostaniego okresu zaliczeniowego) (załącznik);
 5. Wzór podania o uznanie ocen oraz przypisanych punktów ECTS z przedmiotów/modułów zajęć (załącznik);
 6. Warunkowe kontynuowanie studiów na semestrze wyższym (załącznik);
 7. Rezygnacja z prawa do warunkowego wpisu na semestr wyższy (załącznik);
 8. Powtórny wpis na ten sam semestr (załącznik);
 9. Rezygnacja z przysługującego prawa do powtórnego wpisu na ten sam semestr (załącznik).
 10. Wzór podania w sprawie egzaminu komisyjnego (załącznik);
 11. Wzór podania w sprawie zdawania egzaminu po zakończeniu sesji poprawkowej (załącznik).
 12. Wzór podania w sprawie rezygnacji ze studiów (załącznik)

Podania kierowane do prodziekana ds. studenckich

 1. Wzór podania w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik);
 2. Wzór podania w sprawie rozłożenia na raty opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik).
 3. Zwolnienia z odpłatności za studia (odnośnik)

Podania kierowane do dyrektora ds. dydaktycznych

 1. Wzór podania w sprawie komisyjnego zaliczenia ćwiczeń (załącznik);
 2. Wzór podania w sprawie przedłużenia zaliczenia przedmiotu (załącznik);
 3. Wzór podania w sprawie przywrócenia terminu egzaminu (załącznik);
 4. Wzór podania w sprawie zaliczenia ćwiczeń, praktych terenowych na podstawie udokumentowanych prac w ramach obozu naukowego/prac badawczych (załącznik);
 5. Wzór podania w sprawie zmiany grupy zajęciowej (ćwiczeń/praktyk terenowych) (załącznik).

 


 

Studia III stopnia