Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

 

Szkoła Doktorska (od 2019)

 

Ocena śródokresowa doktorantów 2022

 

Ogłoszenie o ocenie śródokresowej doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii

 


Zasady ogólne

 

Ogólne zasady kształcenia w kolegium doktorskim odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2153 z poźn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r. poz.2218);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1818);
 • Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim wraz z późniejszymi zmianami.

Na mocy ww. aktów normatywnych doktorant podlega następującym podstawowym obowiązkom:

 • W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora lub promotorów.
 • Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
 • Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia – po czwartym semestrze Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ocena negatywna jest równoznaczna ze skreśleniem z listy doktorantów.
 • Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, a termin jej złożenia określa indywidualny plan badawczy. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w regulaminie szkoły doktorskiej.

 


 

Program kształcenia

 

Zajęcia  ogólnouniwersyteckie 

 

Etyka prowadzenia badań naukowych                       8 godzin

Prawne podstawy działalności   naukowej               6 godzin

Prawo autorskie w pracy naukowej                           14 godzin

Wprowadzenie do metodologii nauk                        14 godzin

 

Zajęcia organizowane w ramach Kolegium

 

Seminarium                                                                               96 godzin

Academic writing                                                                   30 godzin

Statystyka przestrzenna*                                                  30 godzin

Geologia regionalna świata*                                            30 godzin

Współczesne problemy nauk o Ziemi*                      20 godzin

Współczesne problemy geografii człowieka*        20 godzin

Globalne zmiany środowiska                                           14 godzin

Tworzenie projektu badawczego                                     6 godzin

Organizacja działalności naukowej                             10 godzin

 

*) przedmiot do wyboru

 

Szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na semestry

 


 

Realizacja projektu badawczego

 

Podstawowym zadaniem doktoranta w Kolegium jest realizacja projektu badawczego – prowadzenie badań naukowych w stopniu wystarczająco oryginalnym i twórczym, aby ich ukończenie było podstawą do nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Kształtowanie Środowiska lub Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Forma realizacji projektu musi być zgodna z ogólnym zasadami funkcjonowania Szkoły Doktorskiej, w świetle Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668 z późn. zm.), natomiast szczegółowe zasady realizacji projektu są uzgadniane i oceniane przez promotora rozprawy doktorskiej.

 


 

Praktyka zawodowa

 

 1. Doktorant jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 2. Wymiar praktyk zawodowych nie może być większy niż 60 godzin w roku akademickim. Realizowany jest od 1 do 8 semestru. Metodą weryfikacji jest zaliczenie bez oceny dokonywane przez koordynatora/opiekuna danego przedmiotu lub promotora na podstawie hospitacji.
 3. Formą realizacji obowiązku praktyki zawodowej jest prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych.
 4. Z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych doktorant może być zwolniony na zasadach opisanych w regulaminie szkoły doktorskiej. Zwolnienia udziela kierownik kolegium Szkoły Doktorskiej.
 5. O wymiarze i rodzaju prowadzonych zajęć decyduje – w uzgodnieniu z promotorem – kierownik jednostki dydaktycznej, w której zatrudniony jest promotor doktoranta.
 6. Doktorant obowiązany jest do odbywania dyżurów konsultacyjnych. Szczegółowe zasady realizacji i wymiar dyżurów konsultacyjnych regulują odrębne przepisy.

 


 

Inne obowiązki doktoranta

 

 1. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach organizacyjnych uczelni oraz jednostki w której odbywa kształcenie w ramach Szkoły Doktorskiej.
 2. Doktorant ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w seminariach i konferencjach krajowych, a w szczególności międzynarodowych, a także powinien uczestniczyć w akcjach popularyzujących naukę.
 3. Do obowiązków doktoranta należy w szczególności uczestnictwo w przygotowaniu organizowanych konferencji, sympozjów, zjazdów i wykładów gościnnych, a także pomoc w przeprowadzaniu egzaminów.
 4. Wszystkie powyższe działania powinny być skrupulatnie odnotowywane w sprawozdaniach, gdyż stanowią element kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

Kierownik Kolegium
Prof. dr hab. Piotr Migoń
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
tel. ++48 71-375-22-95