Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Inżynieria Geologiczna nowy kierunek od roku akademickiego 2015/2016

 • Ogólne informacje dla kandydata na studia (odnośnik)
 • Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia (odnośnik)
 • Plan, program oraz sylabusy modułów / przedmiotów (odnośnik)

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Geologiczna jest przygotowanie specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą z naukami ścisłymi i technicznymi. Absolwenci tego kierunku będą posiadali wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu geologii podstawowej a jednocześnie będą zdobywali wiedzę z przedmiotów mających praktyczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i kraju (np. geologia kopalniana, hydrogeologia górnicza, odwadnianie wykopów). Będą potrafili współpracować ze specjalistami różnych gałęzi gospodarki, jak np. budownictwa, górnictwa, inżynierii sanitarnej, melioracji. Zdobyta wiedza umożliwi im wykonywanie na wysokim poziomie, opracowań dokumentujących wyniki badań z zakresu hydrogeologii, geologii złóż i geologii inżynierskiej, zgodnie z obowiązującymi aktualnie ustawami i rozporządzeniami. Pozwoli im również na wykonywanie opracowań sozologicznych z zakresu ochrony środowiska (np. oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacja obszarów zdegradowanych, składowanie odpadów). Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zrealizowane w programie studiów pozwolą osiągnąć efekty kształcenia, prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiego.


Absolwenci kierunku Inżynieria Geologiczna będą mogli znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • przedsiębiorstwach geologicznych i hydrogeologicznych,
 • przedsiębiorstwach geofizycznych,
 • przedsiębiorstwach górniczych,
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej przy wydawaniu pozwoleń na eksploatację kopalin, składowanie odpadów oraz wykonywanie opracowań w celu realizacji obiektów budowlanych.

 

Dalsze możliwości kształcenia

 

     Absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Inżynieria Geologiczna będą mogli podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia na kierunku Geologia, Geografia, Ochrona Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim lub np. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Możliwe będzie podjęcie studiów II stopnia na kierunkach pokrewnych, na Uczelniach technicznych np. na AGH w Krakowie, na Politechnice Wrocławskiej (na kierunku górnictwo i geologia). Po uruchomieniu studiów I stopnia, Instytut Nauk Geologicznych, podejmie działania mające na celu utworzenie studiów inżynierskich II stopnia, na kierunku Inżynieria Geologiczna.

 

 

Uzasadnienie wyboru odpowiedniego profilu kształcenia

 

     Na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005 nr 164) i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253) kierunek Inżynieria Geologiczna na studiach uniwersyteckich objęty jest profilem ogólnoakademickim w obszarze nauk przyrodniczych. Inżynieria Geologiczna jest również kierunkiem inżynierskim o profilu ogólnoakademickim, stąd treści nauczenia i efekty kształcenia mają pełne pokrycie w efektach kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich dla profilu ogólnoakademickiego Ze względu na obecny w Inżynierii Geologicznej aspekt utylitarny, studia te muszą obejmować w pewnym zakresie przedmioty związane z naukami ekonomicznymi i prawnymi (podstawy prawne w działalności geologicznej, przedsiębiorczość) oraz technicznymi.
     Program studiów obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu geologii (geologia ogólna, geologia fizyczna, geologia historyczna, petrologia, geologii złóż, hydrogeologii, geologia Polski), grupę przedmiotów z obszaru nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, programowanie komputerowe, technologie informacyjne dla inżynierii geologicznej, geoinformatyka), grupę przedmiotów umożliwiających zdobycie kompetencji inżynierskich (geofizyka stosowana, geologia inżynierska, geologia kopalniana, metody badań i dokumentowania surowców skalnych, fundamentowanie, hydrogeologia górnicza, projektowanie i dokumentowanie hydrogeologiczne) oraz grupę przedmiotów uzupełniających (geometria wykreślna, podstawy geodezji, podstawy prawne w działalności geologicznej, przedmioty humanistyczne i społeczne, zajęcia ogólnouniwersyteckie). Oprócz przedmiotów obowiązkowych program studiów przewiduje 40 przedmiotów do wyboru, pogrupowanych w 14 modułach.
     Podstawową formą zajęć są wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne i seminaria. Ze względu na specyfikę kierunku duże znaczenie mają przewidziane w programie kształcenia ćwiczenia terenowe. Pozwalają one na rozszerzenie wiedzy oraz zdobywanie doświadczeń istotnych dla kompetencji inżynierskich.

 

 

Kierunek Inżynieria Geologiczna przygotowuje studentów do wykonywania zawodu geologa inżyniera

 • uwzględnia w kierunkowych efektach kształcenia efekty prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, efektów tych nie uwzględnia żaden inny kierunek studiów realizowany na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr.
 • jest realizowany przez kadrę naukowo-dydaktyczną gwarantującą wysoki poziom kształcenia i mającą znaczący dorobek naukowy wiążący się z prowadzonymi zajęciami.
 • ma do dyspozycji zasoby materialne Instytutu Nauk Geologicznych obejmujące: bardzo dobre warunki lokalowe, dobre wyposażenie sal dydaktycznych, liczne laboratoria i pracownie wykorzystywane na potrzeby dydaktyki.

     Absolwenci kierunku Inżynieria Geologiczna uzyskają bardzo wysokie kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym inżynierskich), co powinno być doceniane na rynku pracy. Potwierdzeniem tego są pozytywne opinie uzyskane od różnych pracodawców, min. PROXIMA S.A., POLTEGOR-INSTYTUT, PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN S.A., Drill-Lab Sp.zo.o. ARCADIS Sp. z O.O.

 

     Utworzenie kierunku Inżynieria Geologiczna na Uniwersytecie Wrocławskim jest szczególnie istotne ze względu na specyfikę regionu. W południowo-zachodniej Polsce zlokalizowana jest większość złóż, których eksploatacja, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wymaga wysoko wykwalifikowanej kadry, posiadającej wiedzę i umiejętności z zakresu geologii złóż, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, w połączeniu z wiedzą techniczną i naukami ścisłymi. Poszukiwanie i eksploatacja większości złóż wymaga opracowań hydrogeologicznych, a rozwijająca się infrastruktura opracowań geologiczno-inżynierskich. Absolwenci posiadający gruntowną wiedzę z zakresu hydrogeologii są niezbędni do dokumentowania i prawidłowej oceny zasobów wód podziemnych oraz ich eksploatacji i ochrony. Dynamicznie rozwijająca się budowa dróg, zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych i innych obiektów budowlanych, realizowanych często w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, wymaga opracowań geologiczno-inżynierskich na bardzo wysokim poziomie, z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć wiedzy.

 

     Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Geologiczna oraz program studiów różnią się znacząco od efektów zakładanych dla innych kierunków pokrewnych (geologia, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska) realizowanych na Wydziale. Różnica w porównaniu z pozostałymi kierunkami polega, przede wszystkim, na znacznie zwiększonym zakresie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii, informatyki. Studia inżynierskie cechuje również (w porównaniu z pozostałymi kierunkami) znacznie większy udział przedmiotów z pogranicza obszaru nauk przyrodniczych i obszaru nauk technicznych (podstawy geodezji, geologia kopalniana, hydrogeologia górnicza, geologia inżynierska, fundamentowanie, odwadnianie wykopów), co związane jest z koniecznością osiągnięcia efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. Całkowicie odmienne są również cele kształcenia, które zakładają dostarczenie potencjalnym pracodawcom absolwentów o szerokim zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujących pożądane na rynku pracy kompetencje inżynierskie.