Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia II stopnia - magisterskie - Gospodarka przestrzenna


 

Jeśli chcesz się przygotować do: kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z potrzebami człowieka, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowania dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych czy doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji – GOSPODARKA PRZESTRZENNA jest kierunkiem dla Ciebie!

 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 2-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po ukończeniu studiów uzyskasz tytuł magistra.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z architektury i urbanistyki, projektowania CAD, opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, polityki regionalnej i zarządzania projektami, marketingu terytorialnego, tworzenia ocen oddziaływania na środowisko, grafiki i wizualizacji komputerowej, funkcjonowania człowieka w środowisku, projektowania infrastruktury technicznej, zagospodarowania obszarów zdegradowanych oraz planowania przestrzennego w Europie

Więcej informacji o programie znajdziesz na: https://geogr.uni.wroc.pl/gospodarka-przestrzenna-mgr

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowywani do pracy w zakresie m.in: kształtowania przestrzeni człowieka zgodnie z jego potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; opracowywania dokumentów z zakresu planowania przestrzennego; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu strategii marketingowych; opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym sporządzania ocen oddziaływania na środowisko oraz innych opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyka dyplomowa pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie doświadczeń zawodowych z zakresu gospodarki przestrzennej. 

W programie studiów przewidziano praktyki dyplomowe trwające 3 tygodnie i realizowane po 2 semestrze. Można je odbyć w urzędach  organów  administracji  rządowej,  samorządowej, jednostkach sektora pozarządowego oraz podmiotach gospodarczych związanych m.in. z gospodarką  przestrzenną, polityką  regionalną, przetwarzaniem informacji, tworzeniem opracowań analityczno-studialnych, badań marketingowych, opracowań strategicznych oraz w innych instytucjach wykonujących zadania związane z gospodarowaniem przestrzenią.

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów studenci geografii mogą pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działającego w Instytucie koła naukowego: https://www.geogr.uni.wroc.pl/kolo-naukowe-gospodarki-przestrzennej

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna będą mogli zdobyć zatrudnienie:

  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:

- gospodarki przestrzennej,
- planowania przestrzennego,
- rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
- urbanistyki,
- geodezji,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska,
- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych,

  • w pracowniach projektowych i firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
  • w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • w służbach państwowych i ratowniczych,
  • w agencjach nieruchomości, firmach zarządzania nieruchomościami i firmach deweloperskich,
  • w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej,
  • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
  • w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych.

- dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów II stopnia kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć dalszą naukę na studiach III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskiego Geografii  i  Geologii) prowadzącej kształcenie m.in. w dyscyplinie naukowej: geografia  społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz studiach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie w Polsce lub za granicą.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl