Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Gospodarka przestrzenna


 

Jeśli chcesz zajmować się zarządzaniem przestrzenią na poziomie gminy, województwa oraz kraju; opracowywaniem dokumentów planistycznych; sporządzaniem analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziałem w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju oraz programów rozwoju regionalnego i lokalnego; uczestniczeniem w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; doradztwem w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji to wybierz GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ.

 

Opis kierunku

Gospodarka przestrzenna to 3-letnie studia, w czasie których łączy się teorię i praktykę dotyczącą planowania przestrzennego oraz interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Po zakończeniu studiów uzyskasz tytuł licencjata.

W ramach studiów będziesz uczestniczył m.in. w zajęciach z podstaw gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, strategii rozwoju gminy, urbanistyki, rewitalizacji, ekonomiki miast i regionów, systemów informacji geograficznej, komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Dodatkowe zajęcia dotyczyć będą tematyki pokrewnej, np. ochrony środowiska, demografii, systemów osadniczych, kształtowania krajobrazu itp. Poznasz także zasady projektowania oraz rysunku technicznego i planistycznego.

Więcej informacji o programie znajdziesz na: https://geogr.uni.wroc.pl/gospodarka-przestrzenna-lic

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna są przygotowywani do pracy w zakresie m.in: kształtowania środowiska przestrzennego (przyrodniczego i kulturowego) człowieka zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego; współpracy przy opracowaniu dokumentów planistycznych; sporządzania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych; udziału w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju, opracowywaniu programów rozwoju regionalnego/lokalnego oraz programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów; uczestniczenia w działaniach z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego (w tym przy sporządzaniu opracowań z zakresu ochrony środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody); doradztwa w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz lokalizacji inwestycji.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są ćwiczenia terenowe i praktyka zawodowa pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych z zakresu gospodarki przestrzennej. 

W programie studiów przewidziano praktyki zawodowe trwające 3 tygodnie i realizowane po 4 semestrze. Można je odbyć w urzędach organów administracji państwowej lub samorządowej, instytucjach związanych m.in. z planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną, rynkiem nieruchomości, geodezją, kartografią, geoinformacją, szeroko pojętą ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, turystyką oraz w innych jednostkach organizacyjnych, w tym także w firmach prywatnych.

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów studenci geografii mogą pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działającego w Instytucie koła naukowego: https://www.geogr.uni.wroc.pl/kolo-naukowe-gospodarki-przestrzennej.

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna mogą zdobyć zatrudnienie:

  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej z zakresu, m.in.:

- gospodarki przestrzennej,
- planowania przestrzennego,
- rozwoju regionalnego i/lub lokalnego,
- urbanistyki,
- geodezji,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska,
- pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych,

  • w pracowniach projektowych i firmach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
  • w agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
  • w służbach i instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
  • w służbach państwowych i ratowniczych,
  • w agencjach nieruchomości, firmach zarządzania nieruchomościami i firmach deweloperskich,
  • w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu gospodarki przestrzennej,
  • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,
  • w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in.: ochroną środowiska, rozwojem lokalnym, wspieraniem wspólnot lokalnych.

- dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna, geografia, geologia czy ochrona środowiska, oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski lub inną uczelnię w Polsce lub za granicą.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl