Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Geologia


 

Jeśli jesteś pasjonatem gór, lubisz podróżować, a także interesujesz się pracą w laboratorium albo zastosowaniami metod komputerowych – pomyśl o studiach geologicznych!

 

Opis kierunku

Geologia to 3-letnie studia, na których nauczysz się łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych oraz szeroko pojętych technologii informacyjnych, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Geologia to znacznie więcej niż tylko wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach. Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzania historii naszej planety, a z drugiej – to wszystko, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.

Na studiach geologicznych specjalizację możesz wybrać dopiero na studiach II stopnia. Nie oznacza to jednak braku możliwości indywidualnego rozwoju naukowego już teraz. Szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych, ćwiczeń terenowych oraz opieka promotora pracy dyplomowej pozwolą Ci spersonalizować własną ścieżkę dydaktyczną, a w przyszłości świadomie wybrać specjalizację.

Realizujemy wybrane kluczowe zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent geologii studiów I stopnia ma posiadać wystarczające kwalifikacje do podjęcia pracy zawodowej jako geolog. Program studiów I stopnia ma kształtować również umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. Absolwent studiów ma być specjalistą, który w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne jest przygotowany do samodzielnej pracy, w zakresie podstawowej i stosowanej geologii oraz ochrony środowiska oraz potrafi kierować pracą zespołową wymagającą inicjatywy twórczej. Prezentowana koncepcja nauczania jest ściśle powiązana z potrzebami społeczno-gospodarczymi oraz oczekiwaniami rynku pracy, które definiowane i weryfikowane są głównie poprzez głos interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Studia na tym kierunku uwzględniają w programie wysoki wskaźnik przedmiotów praktycznych (zajęcia laboratoryjne, projektowe, ćwiczenia terenowe). Dużym atutem są ćwiczenia terenowe w atrakcyjnych rejonach kraju i za granicą m.in. Czechy, Austria. Zajęcia w terenie umożliwią Ci inne podejście do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Studenci biorą również udział w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata (Spitzbergen, Grenlandia, Indonezja, Chile, Skandynawia, Cypr, Albania i inne). Specyficzna „terenowa” atmosfera studiów geologicznych to coś, czego po prostu warto doświadczyć.

W trakcie studiów będzie mógł również uczestniczyć w praktykach zawodowych oferowanych przez wiodące na rynku firmy geologiczne, wydobywcze, poszukiwawcze czy przez administrację państwową. Praktyki te nie są obowiązkowe, ale wielu naszych studentów chętnie z nich korzysta. Wspieramy również naszych absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, organizując różnego typu warsztaty i szkolenia.

 

Co po studiach?

- miejsca zatrudnienia

Zdobyta podczas studiów geologicznych wiedza umożliwi Ci podjęcie pracy przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z wydobyciem i poszukiwaniem surowców naturalnych a także z budownictwem i ochroną środowiska. Absolwenci mogą także pracować w służbie geologicznej, administracji państwowej oraz wielu instytucjach badawczych.

 

- dalsze możliwości uczenia się

Absolwenci studiów I stopnia mogą podjąć naukę na studiach geologicznych II stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim lub na innych uczelniach prowadzących kierunki geologiczne. Możliwe jest również podjęcie studiów II stopnia na kierunkach pokrewnych: geografia, ochrona środowiska.

 

Koła naukowe

W Instytucie działa SKN Geologów (http://www.geolodzy.uni.wroc.pl/ ). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych (https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe/wykaz-kol-naukowych/ ).

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/