Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia II stopnia - magister - Geografia


 

Jeżeli interesuje Cię wzajemna relacja między człowiekiem a przyrodą, sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, jak środowisko wpływa na nas i jak my kształtujemy środowisko, jeśli chcesz zrozumieć, jak działają systemy przyrodnicze i kulturowe, wybierz GEOGRAFIĘ.

 

Opis kierunku

Geografia to 2-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł magistra.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę dotyczącą zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz umiejętność jego kompleksowej oceny na terenach naturalnych i zmienionych antropogenicznie oraz analizy współzależności w układzie człowiek - środowisko w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podczas studiów nauczysz się korzystać z nowoczesnych systemów informacji, w tym dostępnych baz danych oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Zostając geografem zyskasz szerokie horyzonty, ale możesz zostać specjalistą: geoekologiem, geografem ekonomicznym, społecznym lub regionalnym, geoinformatykiem, kartografem, klimatologiem, specjalistą ochrony atmosfery. Kształcenie ukierunkowane jest przede wszystkim na aspekt aplikacyjny i praktyczny. Pozwala na zdobycie całościowej wiedzy o środowisku, z dużym naciskiem na umiejętności praktyczne, poszukiwane na rynku pracy, w tym na modelowanie, pracę z danymi przestrzennymi czy prace terenowe. Dodatkowo studenci geografii mogą realizować moduł pedagogiczny pozwalający na uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotu geografia w gimnazjum i liceum

Więcej informacji: https://www.geogr.uni.wroc.pl/geografia-mgr

Do wyboru masz jedną z pięciu specjalności, takich jak:

 

1) ANALIZY LOKALNE I REGIONALNE

Specjalność ta to propozycja dla studentów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Profil specjalności został skonstruowany w ten sposób, by z jednej strony poszerzać wiedzę teoretyczną, z drugiej zaś rozwijać umiejętności analityczne. Absolwent, dysponując wiedzą o środowisku przyrodniczym, społeczeństwie i gospodarce potrafi wyjaśniać procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące w przestrzeni geograficznej. Posiada umiejętności pozyskiwania, opracowywania, analizy i syntezy danych przestrzennych (na różnych poziomach przestrzennego odniesienia) przy zastosowaniu metod analityczno-statystycznych i systemów informacji geograficznej. Nabywa także umiejętności wyjaśniania i prognozowania przebiegu zjawisk społeczno-demograficznych na różnych poziomach jednostek funkcjonalno-przestrzennych. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie procesu kształcenia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach rządowych, samorządowych związanych z gospodarką przestrzenną, zarządzaniem rozwojem gospodarczym na poziomie regionalnym i lokalnym czy w instytucjach finansowych.

 

2) GEOEKOLOGIA

Geoekologia jest propozycją dla osób zainteresowanych badaniem interakcji pomiędzy różnymi komponentami środowiska geograficznego. Wyróżnia się kompleksowym, multidyscyplinarnym podejściem do badań środowiskowych uwzględniającym procesy związane z aktywnością człowieka oraz przyrodą ożywioną. W związku ze złożonym charakterem badań, geoekologia korzysta z szerokiego spektrum metod badawczych, takich jak badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, wspierane przez zastosowanie technik komputerowych, w tym geograficzne systemy informacji (GIS). Dzięki bogatemu warsztatowi metodycznemu absolwenci geoekologii mają świadomość złożoności środowiska przyrodniczego i umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce, co jest kluczowym elementem właściwego zarządzania zasobami środowiska. Holistyczne podejście do zagadnień środowiskowych, nacisk na umiejętności i ich wdrożenie w praktyce daje absolwentom specjalności szanse na skuteczne konkurowanie na rynku pracy. Absolwenci specjalności będą kompetentnymi ekspertami, zarówno w zakresie tworzenia opracowań analitycznych jak i praktyki terenowej. Zaopatrzeni w przekonanie o konieczności samodoskonalenia będą podejmowali właściwe decyzje środowiskowe, przyczyniając się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

 

3) GEOINFORMATYKA I KARTOGRAFIA

Studia na tej specjalności dają możliwość uzyskania wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnej geografii. Oferują szerokie spektrum zajęć, począwszy od analiz przestrzennych, teledetekcji i fotogrametrii, bezzałogowych statków powietrznych, przez programowanie, aż po przedmioty związane z tradycyjną kartografią i kartografią urzędową.  Absolwent specjalności geoinformatyka i kartografia posiada wiedzę i umiejętności dotyczące metod pozyskiwania i eksploracji danych przestrzennych, stosowania nowoczesnych technik geoinformatycznych oraz podstaw geostatystyki, planowania i przeprowadzania analiz danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych technik modelowania i prognozowania danych, metodyki wizualizacji kartograficznej i kartografiki, projektowania map, atlasów i baz danych przestrzennych, ich podstaw matematycznych oraz podstawowych regulacji prawnych w dziedzinie geodezji i kartografii. Ponadto absolwent tej specjalności, dysponując wiedzą na temat badań i analiz środowiska geograficznego, potrafi interpretować treść obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, zrealizować lot bezzałogowym statkiem powietrznym do zastosowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych oraz przygotować dane do wizualizowania na mobilnych urządzeniach GIS. Poza salami wykładowymi i seminaryjnymi zajęcia odbywają się w różnych pracowniach: systemów informacji geograficznej, bezzałogowych lotniczych obserwacji Ziemi oraz historii kartografii. Studenci specjalności mają również możliwość realizacji praktyk bezpośrednio u potencjalnych przyszłych pracodawców, a więc firmach i instytucjach oferujących stanowisko geoinformatyka, jednostkach administracji publicznej związanych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną oraz wydawnictwach kartograficznych. Absolwenci mogą podjąć w firmach związanych z tworzeniem i zarządzaniem informacją przestrzenną, wydawnictwach kartograficznych, firmach opracowujących mapy cyfrowe, serwisy mapowe, mapy do urządzeń mobilnych, firmach geoinformatycznych, pracowniach grafiki komputerowej, jednostkach administracji publicznej związanych z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

4) OCHRONA KLIMATU I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA

Specjalność od roku akademickiego 2020/2021 jest realizowana według nowego i nowoczesnego programu studiów. Celem kształcenia jest pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu klimatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem roli oddziaływań antropogenicznych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne związane z ochroną i zarządzaniem jakością powietrza oraz kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy, takie jak: modelowanie jakości powietrza i procesów atmosferycznych, praca na dużych bazach danych (w tym z danymi przestrzennymi), doświadczenie w pracy terenowej z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury pomiarowej (w tym dronów czy mobilnych stacji badawczych). Absolwenci naszej posiadają merytoryczne i praktyczne przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w atmosferze ze szczególnym uwzględnieniem procesu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Potrafią analizować zjawiska i procesy atmosferyczne w różnych skalach przestrzennych (globalnej, regionalnej i lokalnej) i czasowych. Poza tym, absolwenci mają odpowiednie przygotowanie, aby ocenić oddziaływanie działalności człowieka na atmosferę i klimat, także aby podejmować decyzje z zakresu zarządzania jakością powietrza zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Absolwenci są gotowi do podjęcia pracy w służbie hydrometeorologicznej i instytucjach kontrolujących i zarządzających jakością powietrza, służbie ochrony środowiska, administracji obszarów chronionych, administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli, firmach konsultingowych lub zajmujących się geoprzetwarzaniem, a także w ośrodkach naukowych i edukacyjnych.
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

5) TOURISM AND HOSPITALITY

Tourismand Hospitality is a proposal for the English speaking students from the whole world. The general idea is to offer specific knowledge of the sector for students who have already graduated either from tourism or other Bachelor program but want to link their career with tourism and hospitality. The program includes courses widening your general knowledge of the environment and evaluation of its assets for sustainable tourism development. On the other side it also provides you with the understanding of the tourism and hospitality market, including contemporary trends in both demand and supply. Practical skills can be gained during field trips in the region of the Lower Silesia and abroad. Analytical competencies are developed while writing the reports, essays, preparing and providing presentations and elaborating Master Thesis. It is a unique chance to study in the international environment, deepen your intercultural communication skills and learn tourism and hospitality. The best students can also apply for Erasmus Exchange program.
Check for more information HERE. 

 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

Swoje zainteresowania rozwiniesz w https://geogr.uni.wroc.pl/knsg-im.-juliana-czyzewskiego  i w https://geogr.uni.wroc.pl/skng-human-geography. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe/wykaz-kol-naukowych/.

 

Sylwetka absolwenta

W trakcie studiów pozyskasz wiedzę i umiejętności, a także kompetencje z dziedziny nauk o Ziemi. Głównym celem studiów jest wyposażenie Cię w tak cenione we współczesnym świecie umiejętności samodzielnego, konstruktywnego i kompleksowego analizowania danych środowiska przyrodniczego lub społeczno-gospodarczego, w zależności od wybranej specjalności. Nasi absolwenci pracują m.in. w administracji państwowej, instytucjach zajmujących się środowiskiem, w tym monitoringiem środowiska (m.in. IMGW, GIOŚ, WIOŚ), firmach zajmujących się geoprzetwarzaniem, wydawnictwach i firmach kartograficznych, instytucjach i agencjach UE czy zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne.

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku geografia uzyskują zatrudnienie:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz instytucjach: gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, geologii, geodezji, ochrony środowiska, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 • w firmach turystycznych,
 • w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych,
 • w wydawnictwach i firmach kartograficznych,
 • w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 • w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
 • w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 • w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
 • w służbach państwowych i ratowniczych
 • w agencjach nieruchomości i firmach handlowych, marketingowych,
 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

- dalsze możliwości uczenia się

Po ukończeniu studiów II stopnia możesz kontynuować naukę na studiach III stopnia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geografia-ii-stopnia-stacjonarne/