Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Geografia


 

Jeżeli interesuje Cię wzajemna relacja między człowiekiem a przyrodą, sposób, w jaki wykorzystujemy zasoby, jak środowisko wpływa na nas i jak my kształtujemy środowisko, jeśli chcesz zrozumieć, jak działają systemy przyrodnicze i kulturowe, wybierz GEOGRAFIĘ.

 

Opis kierunku

Geografia to 3-letnie studia, w czasie których połączysz wiedzę na temat środowiska z praktycznymi umiejętnościami oceny i analizy zasobów, a po zakończeniu nauki uzyskasz tytuł licencjata.

Geografia to pasjonująca dziedzina wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, która analizuje zjawiska przyrodnicze i społeczno-gospodarcze a także kulturowe w szerokim kontekście przestrzeni. Studiując geografię, poznasz m.in. podstawy geomorfologii, klimatologii, hydrologii, geografii społeczno-gospodarczej, gospodarki przestrzennej, geografii kultur i turystyki. Nauczysz się korzystać z podstawowych narzędzi geoinformatycznych służących gromadzeniu i wizualizacji informacji przestrzennej. Na ich podstawie będziesz umiał analizować procesy i prognozować ich skutki dla środowiska przyrodniczego i społecznego. Nabędziesz kompetencje do pracy na samodzielnym stanowisku eksperta i w zespole wykonywującym ekspertyzy środowiskowe.

Więcej informacji o programie: https://www.geogr.uni.wroc.pl/geografia-lic

 

Praktyki i ćwiczenia terenowe

Na studiach będziesz uczestniczyć nie tylko w wykładach, ćwiczeniach, seminariach i zajęciach w pracowniach komputerowych i laboratoriach, ale także będziesz wyjeżdżać w różne miejsca Dolnego Śląska i Polski na zajęcia terenowe. Po drugim roku studiów odbędziesz praktykę zawodową w wybranym przedsiębiorstwie lub instytucji, co podniesie Twoje kompetencje na rynku pracy. W zależności od Twoich zainteresowań możesz wybrać urząd administracji państwowej lub samorządowej, instytucję lub firmę związaną z geodezją, kartografią, geoinformacją,  ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, planowaniem rozwoju i gospodarką przestrzenną, turystyką.

 

 Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W trakcie studiów możesz pogłębiać swoje zainteresowania badawcze w ramach działających w Instytucie dwóch kół naukowych (https://www.geogr.uni.wroc.pl/kola-naukowe). Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych https://uni.wroc.pl/dzialalnosc-studencka/kola-naukowe/wykaz-kol-naukowych/.

 

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia studentów na kierunku geografia I stopnia jest przygotowanie kadr do podjęcia pracy w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji samorządowej i państwowej, zajmujących się: organizacją działalności społeczno-gospodarczej, ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, planowaniem przestrzennym.

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia

Absolwenci kierunku geografia mogą zdobyć zatrudnienie:

 • na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz w instytucjach gospodarki wodnej, gospodarki przestrzennej, geologii, geodezji, ochrony środowiska, urbanistycznych, demograficznych, usługowych i gospodarczych,
 • w firmach i instytucjach realizujących działania z zakresu analiz przestrzennych,
 • w firmach turystycznych,
 • w wydawnictwach i firmach kartograficznych,
 • w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych,
 • w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe) oraz w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
 • w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
 • w agencjach nieruchomości i firmach handlowych i marketingowych,
 • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych, pracujących na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

- dalsze możliwości uczenia się

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia może podjąć dalszą naukę na studiach II stopnia na kierunku geografia na Uniwersytecie Wrocławskim, mając do wyboru 5 specjalności:

 • Analizy regionalne i lokalne,
 • Geoekologię,
 • Geoinformatykę i kartografię,
 • Ochronę klimatu i zarządzanie jakością powietrza,
 • anglojęzyczną specjalność Tourism and hospitality.

Absolwenci mogą również kontynuować studia na II stopniu na kierunkach pokrewnych, takich jak gospodarka przestrzenna, turystyka, geologia czy ochrona środowiska oferowanych przez Uniwersytet Wrocławski lub inne uczelnie w Polsce i za granicą.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/geografia-i-stopnia-stacjonarne/