Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla doktorantów

 
 

 
Informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
 

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021

 

Przedłużenie terminu składania wniosków

 


 

Doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium Rektora

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń.

 


 

Stypendium Rektora

 

Szczegółowe zasady sporządzania list rankingowych dla doktorantów (w tym załącznik do wniosku generowanego z systemu USOSWeb) (załącznik)

 


 

Stypendium Doktoranckie

 

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego od roku ak. 2019/2020

Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego od roku ak. 2020/2021

 


 

Zwiększenie wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulacje prawne dotyczące  stypendium doktoranckiego od roku ak. 2019/2020

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r.

Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

 

Zarządzenie Nr 13/2020 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych  kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów mogących ubiegać się o przyznanie zwiększenia  wysokości stypendium doktoranckiego  z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim od roku akademickiego 2020/2021.

 


 

Sprawami socjalno-bytowymi studentów studiów
stacjonarnych i doktorantów zajmuje się

Ewa Zych
tel. (071) 375-9275
e-mail