Uniwersytet Wrocławski
Prezentacja graficzna

Ankiety studenckie/Evaluation questionnaires

 

Ankiety ewaluacyjne

 

Drodzy Studenci, w celu zachowania wysokiego standardu nauczania na Uniwersytecie Wrocławskim po każdym semestrze prosimy Was o wypełnienie ankiety, w której oceniacie sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych. Rzetelnie i systematycznie wypełniane przez Was ankiety stanowią ważny czynnik podnoszenia jakości kształcenia, modyfikowania programu studiów oraz rozwiązywania ujawniających się problemów w zakresie prowadzenia zajęć. Prosimy o przemyślane, szczere i obiektywne odpowiedzi na pytania postawione w ankiecie. W pytaniach 1–5 oceny negatywne (1 lub 2 punkty) bez pisemnego uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. 

W ankiecie możecie Państwo wskazać, na ile zgadzacie się z zawartym w pytaniu stwierdzeniem według pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, 2 – raczej nie, 3 – trudno powiedzieć (ani tak ani nie), 4 – raczej tak, a 5 – zdecydowanie tak. 

 

Dlaczego warto wypełnić ankietę studencką? 

  • Anonimowość – ankiety są zupełnie anonimowe i nie są powiązane z kontem na USOS – po wysłaniu nawet studenci nie mają dostępu do swoich odpowiedzi. 
  • Poprawa jakości nauczania – niskie oceny w ankietach, stanowią podstawę do zmian w sposobie prowadzenia przedmiotu oraz są ważnym czynnikiem determinującym dalsze zatrudnieniu dydaktyków. 
  • Nagrody dla najlepszych nauczycieli akademickich – co roku 15 listopada w Święto Uniwersytetu najwyżej oceniani nauczyciele akademiccy otrzymują nagrodę Rektora. 
  • Każdy głos ma znaczenie – miarodajność wyników zależy od ilości wypełnionych ankiet, więc jeśli chcesz mieć wpływ na poprawę dydaktyki poświęć chwilę, by wypełnić ankietę i dołóż swoją cegiełkę. 

 

Evaluation questionnaires 

 

Dear Students, in order to maintain a high standard of teaching at the University of Wrocław, after each semester, we ask you to fill in a survey in which you evaluate the way the courses are taught. Reliable and systematically completed by you questionnaires are an important factor in improving the quality of education, modifying study programme and solving emerging problems, which concern conducting classes. We ask you for thoughtful, honest and objective answers to the survey questions. In the questions 1–5 negative assessments (1 or 2 points) without written justification will not be taken into consideration. 

In the survey you can choose the level of agreement or disagreement to a statement from the 5 Point Likert Scale where 1 represents definitely not, 2 – rather not, 3 – difficult to say (neither yes nor no), 4 – rather yes, and 5 – definitely yes. 

 

Why complete a student survey? 

  • Anonymity – the survey is completely anonymous and is not linked to USOS account – students cannot access their responses after submission. 
  • Improvement in the quality of teaching – low grades in the surveys, form the basis for changes in the way the course is taught and are an important factor in determining the continued employment of teachers. 
  • Rewards to the best academic teachers – every year on University Day, 15 November, the highest rated academic teachers receives the Rector award. 
  • Every vote matters – the validity of the results depends on the number of completed surveys, so if you want to influence the improvement of didactics, take a moment to fill in the survey and make your contribution.