Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

KONTAKT dla studentów będących obywatelami Ukrainy 28 luty 2022 12:28

  1. Studenci, którzy mają przyznane miejsca w domach studenckich we wszystkich sprawach związanych z zamieszkaniem i opłatami powinni kontaktować się z administracją domu studenckiego.
  2. W sprawach związanych z zapomogą należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.
  3. W sprawach związanych ze zwolnieniem z opłat za świadczone usługi edukacyjne  należy kontaktować się z właściwym dziekanatem.

ZAPOMOGA dla studentów będących obywatelami Ukrainy 28 luty 2022 12:25

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie zapomogi, zobowiązani są zarejestrować  wniosek o przyznanie zapomogi w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Po zarejestrowaniu, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć we właściwym dziekanacie lub przesłać jego skan drogą mailową na adres dziekanatu.

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Górnego Śląska” 22 – 23 października 2021 14 październik 2021 12:16

Ogłaszamy, że pozostało jedno miejsce dla studentki/studenta kierunku    Ochrona środowiska (II i III rok studiów I stopnia) w wizycie studyjnej podnoszącej kompetencje zawodowe komunikacyjne, analityczne i interpersonalne w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

 

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Górnego Śląska”

22 – 23 października 2021

 

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 18 października 2021 r. w Dziekanacie WNZKS

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Górnego Śląska” 22 – 23 października 2021 28 wrzesień 2021 14:52

Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej podnoszącej kompetencje zawodowe (górnictwo, geologia i ochrona środowiska obszarów górniczych), komunikacyjne, analityczne i interpersonalne studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 20 kwiecień 2021 15:06

 Zapraszamy do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje kartograficzno-geochemiczno-mineralogicznych studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''
„The Wrocław Workshop of Geology” w Chęcinach (świętokrzyskie)
10-14 maja 2021


Wyniki rekrutacji - Geologia

Wyniki rekrutacji - Inżynieria geologiczna

Wyniki rekrutacji - Ochrona środowiska

 

Konkurs 09 kwiecień 2021 11:08

 UWAGA!
 Informujemy o otwarciu konkursu na nazwę kanału Wydziału Nauk o Ziemi i  Kształtowania Środowiska w serwisach Youtube i Spotify.
 Zgłoszenia należy kierować pod adres filip.duszynski@uwr.edu.pl
do dnia 22 kwietnia 2021 roku.
 
 
Zapraszamy do udziału! 

DIAMENTOWY GRANT 22 marzec 2021 09:37

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. 
Laureatem konkursu został Pan Hubert Mazurek, student studiów II stopnia na kierunku geologia.
Pan Hubert Mazurek otrzymał kwotę 220 00,00 zł na realizację samodzielnego projektu badawczego pt. 'Procesy kontrolujące budżet pierwiastków chalkofilnych i syderofilnych w skałach płaszcza litosferycznego o zróżnicowanej historii geochemicznej'
 

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023 21 styczeń 2021 09:39

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania zaprasza do rekrutacji na szkolenie

w ramach projektu

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie: 04 listopad 2019 10:47

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.


Wyniki rekrutacji - Grapher

Wyniki rekrutacji - Surfer

DIAMENTOWY GRANT 03 październik 2019 17:44

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, ósmy już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant.
Laureatem konkursu został pan mgr Jakub Mikrut, absolwent geologii. 

Na realizację samdzielnego projektu badawczego pt.

„Porównanie ewolucji geochemicznej i petrologii ogniw płaszczowych o genezie ryftowej (masyw Puke) i nadsubdukcyjnej (masyw Kukesi) z ofiolitu Mirdita (N Albania)” uzyskał 218 577,00 złotych.


Gratulujemy.

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 01 październik 2019 10:33

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 


 

Regulamin rekrutacji pracowników na szkolenia i staże w ramach ZPU 1

 

UAV 1 - informacja o szkoleniu

UAV 2 - informacja o szkoleniu

Wstepny plan szkoleń UAV

ArcGIS 1 - informacja o szkoleniu

ArcGIS 2 - informacja o szkoleniu

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Oświadczenie-dane osobowe

 

Wyniki rekrutacji:

UAV 1

UAV 2

ArcGIS 1

ArcGIS 2

STAŻE DLA STUDENTÓW 09 lipiec 2019 11:20

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że dostępna jest już lista jednostek przyjmujących na staże w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'.
 
Lista dostępna jest w zakładce Praktyki i staże
 
Informujemy jednocześnie, iż studenci I roku specjalności Geografia i Gospodarka Przestrzenna zainteresowani odbyciem płatnego stażu w jednostkach znajdujących się na liście, mogą już składać odpowiednie dokumenty (ich wykaz znajduje się w Regulaminie staży, w p. VIII §10).
 
Termin przesyłania zgłoszeń na staże (studenci): 21 lipca 2019 r.
Termin ogłoszenia listy stażystów: 24 lipca 2019 r.
 
Koordynatorem Staży na naszym Wydziale jest dr Przemysław Tomczak (przemyslaw.tomczak@uwr.edu.pl).

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 22 maj 2019 12:37

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 

  Na wszystkie formy wsparcia rekrutacja trwa do 27 maja 2019 r.

 


 

Szkolenie „Zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica – metody podstawowe' 03 czerwiec 2019 14:12

Lista zakwalifikowanych osób do szkolenia „Zastosowania statystyki w
opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica –
metody podstawowe”

 


  Lista uczestników-Statistica edycja 1

  Lista uczestników-Statistica edycja 2

  

  Harmonogram szkolenia Statistica

 

1.    Pierwsza edycja - w dniach 11-12.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy ING
2.    Druga edycja - w dniach 17-18.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy IGRR

 

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2