Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Komunikacja interpersonalna i efektywna prace w grupie z elementami networkingu 18 maj 2023 11:55

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych studentom Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.
'Komunikacja interpersonalna i efektywna prace w grupie z elementami networkingu'
dla studentów WNZKŚ (niektóre lata, kierunki)
Zapraszamy do rekrutacji!