Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Płatne staże dla studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 07 luty 2023 12:20

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dniem 8 lutego 2023 r. ogłasza konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jako element projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje zorganizowanie płatnych staży dla studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Staże mają na celu umożliwienie stażystom/kom zdobywania wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych oraz zdobywania doświadczenia zawodowego, ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy, także poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.
 
Podmioty zainteresowane udziałem w programie stażowym powinny do dnia 28 lutego 2023 r. przesłać na adres krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest dostępny na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Dokumenty można też przesłać tradycyjną pocztą do 28 lutego 2023 r. na adres:

dr Krzysztof Kołodziejczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

 
W wyborze jednostki przyjmującej brany będzie po uwagę okres funkcjonowania podmiotu na rynku (minimum 2 lata), oferowane korzyści (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), jakie stażystka lub stażysta uzyska w trakcie stażu, oraz zgodność proponowanej tematyki stażu z obszarem lub obszarami wiedzy na danym kierunku studiów. Wyboru podmiotów przyjmujących na staż dokona Wydziałowa Komisja Stażowa. Jednostka przyjmująca na staż musi wyznaczyć opiekunkę lub opiekuna stażu oraz przygotować program stażu według wzoru dostępnego na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/.
Staże będą odbywać się w okresie od maja do końca lipca 2023 r. w terminach uzgodnionych między jednostkami przyjmującymi na staż, studentami i Uniwersytetem Wrocławskim. Staże mają trwać 4 tygodnie przy minimum 30 godzinach pracy tygodniowo.
Szczegóły realizacji staży zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Zapisy dotyczące jednostek przyjmujących na staż znajdują się przede wszystkim w §4, 7, 9. Podany w Regulaminie termin realizacji staży uległ zmianie ze względu na pandemię COVID-19.