Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże 05 maj 2022 12:39

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dniem 4 maja 2022 r. ogłasza konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże. Podmioty zainteresowane udziałem w programie stażowym powinny do dnia 24 maja 2022 r. przesłać na adres krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest dostępny na stronie: https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Oryginał następnie należy przesłać tradycyjną pocztą do 30 maja 2022 r. na adres:

dr Krzysztof Kołodziejczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

W wyborze jednostki przyjmującej brany będzie po uwagę okres funkcjonowania podmiotu na rynku (minimum 2 lata), oferowane korzyści (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), jakie stażystka lub stażysta uzyska w trakcie stażu, oraz zgodność proponowanej tematyki stażu z obszarem lub obszarami wiedzy na danym kierunku studiów. Wyboru podmiotów przyjmujących na staż dokona Wydziałowa Komisja Stażowa. Jednostka przyjmująca na staż musi wyznaczyć opiekunkę lub opiekuna stażu oraz przygotować program stażu według wzoru dostępnego na stronie https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/.
Staże będą odbywać się w okresie wakacyjnym 2022 r. w terminach uzgodnionych między jednostkami przyjmującymi na staż, studentami i Uniwersytetem Wrocławskim. Staże mają trwać 4 tygodnie przy minimum 30 godzinach pracy tygodniowo.
Szczegóły realizacji staży zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest na stronie https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Zapisy dotyczące jednostek przyjmujących na staż znajdują się przede wszystkim w §4, 7, 9. Podany w Regulaminie termin realizacji staży uległ zmianie ze względu na pandemię COVID-19.

Jednostka przyjmująca na staż może ubiegać się o otrzymanie refundacji za opiekę nad stażystą. W przypadku sprawowania opieki przez jednego opiekuna nad jednym stażystą refundacja wynosi maksymalnie przy 120 godz. stażu 339,00 zł brutto z wszystkimi wymaganymi przepisami obciążeniami publicznoprawnymi, o ile takie wystąpią.