Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

Komunikacja interpersonalna i efektywna prace w grupie z elementami networkingu 18 maj 2023 11:55

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych studentom Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.
'Komunikacja interpersonalna i efektywna prace w grupie z elementami networkingu'
dla studentów WNZKŚ (niektóre lata, kierunki)
Zapraszamy do rekrutacji!

Ogłoszenie - STAŻE 27 marzec 2023 11:24

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że dostępna jest już lista jednostek przyjmujących na staże w semestrze letnim 2022/2023 w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023'.

Lista jednostek dostępna jest tu: (pobierz)
Informujemy, iż studenci I roku studiów II stopnia Geografia, zainteresowani odbyciem płatnego stażu w jednostkach znajdujących się na liście, mogą składać odpowiednie dokumenty - formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym, których wzór dostępny jest na stronie https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/ (plik: Formularz zgłoszeniowy dla studentów). Należy dołączyć również oświadczenie, że nie brało się udziału w innych programach stażowych w ramach programu POWER. Wszystkie dokumenty należy przesłać w postaci skanów na adres mailowy: krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl
Termin przesyłania zgłoszeń studentów na staże: do 17 kwietnia 2023 r.Termin ogłoszenia listy stażystów: do 21 kwietnia 2023 r.
Planowany termin realizacji staży: od maja do lipca 2023 r. (szczegółowe terminy będą ustalane wraz ze studentami i instytucjami przyjmującymi).
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie staży, głównie §8 (https://old.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-sta%C5%BCy.pdf).
 

Koordynatorem staży na Wydziale jest dr Krzysztof Kołodziejczyk (krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl), zaś członkami komisji konkursowej dr inż. Dorota Borowicz-Mićka i dr Jacek Skurzyński.

„PHREEQC-short course in hydrogeochemistry and hydrogeochemical transport modeling” 23 luty 2023 12:59

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

„PHREEQC-short course in hydrogeochemistry and hydrogeochemical transport modeling”

Szkolenie odbędzie się dnia 3-7 kwietnia 2023 w Amsterdamie (Holandia)


Wprowadzenie do R 23 luty 2023 12:47

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:
„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.
'Wprowadzenie do R'
dla kadry dydaktycznej WNZKŚ
Zapraszamy do rekrutacji!

„The Wrocław Workshop of Geology III” Pomorze 8-12 maja 2023 23 luty 2023 12:29

Zapraszamy do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje kartograficzno-geochemiczno-mineralogicznych studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

„The Wrocław Workshop of Geology III” Pomorze

 

8-12 maja 2023

 

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 20.03.2023 w Dziekanacie WNZKŚ 

Szkolenie Surfer/Grapher 16 luty 2023 12:03

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Surfer: Mapy wielowarstwowe jako narzędzie wizualizacji danych  

oraz

Grapher: Wizualizacje w układzie kartezjańskim 2D i 3D oraz w układzie biegunowym

dla kadry dydaktycznej WNZKŚ

Szkolenie odbędzie się w miesiącach marzec-kwiecień 2023

w formie 30-sto dniowego e-learningu

Zapraszamy do rekrutacji!

 


 

Płatne staże dla studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 07 luty 2023 12:20

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dniem 8 lutego 2023 r. ogłasza konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jako element projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje zorganizowanie płatnych staży dla studentów z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Staże mają na celu umożliwienie stażystom/kom zdobywania wiedzy w zakresie funkcjonowania instytucji i podmiotów gospodarczych oraz zdobywania doświadczenia zawodowego, ułatwiającego start zawodowy na rynku pracy, także poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.
 
Podmioty zainteresowane udziałem w programie stażowym powinny do dnia 28 lutego 2023 r. przesłać na adres krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest dostępny na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Dokumenty można też przesłać tradycyjną pocztą do 28 lutego 2023 r. na adres:

dr Krzysztof Kołodziejczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

 
W wyborze jednostki przyjmującej brany będzie po uwagę okres funkcjonowania podmiotu na rynku (minimum 2 lata), oferowane korzyści (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), jakie stażystka lub stażysta uzyska w trakcie stażu, oraz zgodność proponowanej tematyki stażu z obszarem lub obszarami wiedzy na danym kierunku studiów. Wyboru podmiotów przyjmujących na staż dokona Wydziałowa Komisja Stażowa. Jednostka przyjmująca na staż musi wyznaczyć opiekunkę lub opiekuna stażu oraz przygotować program stażu według wzoru dostępnego na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/.
Staże będą odbywać się w okresie od maja do końca lipca 2023 r. w terminach uzgodnionych między jednostkami przyjmującymi na staż, studentami i Uniwersytetem Wrocławskim. Staże mają trwać 4 tygodnie przy minimum 30 godzinach pracy tygodniowo.
Szczegóły realizacji staży zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest na stronie: https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Zapisy dotyczące jednostek przyjmujących na staż znajdują się przede wszystkim w §4, 7, 9. Podany w Regulaminie termin realizacji staży uległ zmianie ze względu na pandemię COVID-19.

Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń 13 styczeń 2023 09:35

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

„Praktyczne techniki opisu i interpretacji materiału skalnego z wierceń”

Szkolenie odbędzie się dnia 27-29 stycznia 2023 w Centralnym Magazynie Rdzeni w Chmielniku

Zapraszamy do rekrutacji!

Zaprojektuj swoją karierę 07 listopad 2022 09:30

 

 

Zaprojektuj swoją karierę - to kompleksowy przedmiot, który przygotowuje do wejścia na rynek pracy. To 10 spotkań ze specjalistami i specjalistkami rynku pracy, którzy omówią najważniejsze elementy wpływające na funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.

Zapisy na przedmiot potrwają do 13 listopada 2022 r. przez system USOS.

Więcej informacji oraz harmonogram zajęć: https://biurokarier.uwr.edu.pl/zaprojektuj-swoja-kariere/

 

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Kujaw” 20 – 21 października 2022 03 październik 2022 11:29

Uwaga! Studenci kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna, Ochrona środowiska – przedłużamy do 13.10.2022 rekrutację na wizytę studyjną podnoszącą kompetencje zawodowe (górnictwo, geologia i ochrona środowiska obszarów górniczych), komunikacyjne, analityczne i interpersonalne studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

 

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Kujaw”

20 – 21 października 2022

 

Do rekrutacji zapraszamy również Studentów II i III roku studiów I stopnia Geografii, Turystyki

Gospodarki przestrzenne

 

IMMATRYKULACJA 22 wrzesień 2022 14:28

IMMATRYKULACJA

NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 

05.10.2022 (środa)

 

ORATORIUM MARIANUM – pl. Uniwersytecki 1

 

godzina 10:00 – 12.00

 

  1. Uroczysta IMMATRYKULACJA studentów I i II stopnia kierunków: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Turystyka, Geologia, Inżynieria geologiczna.
  1. Spotkanie z władzami dziekańskimi oraz Dyrektorami Instytutów ING I IGRR.
  1. Wykład inauguracyjny dr hab. Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz 'Promieniowanie naturalne w środowisku'.
  1. Spotkanie z Prorektorem ds. Badań Naukowych dr hab. Arturem Błażejewskim, prof. UWr.
  1. Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów UWr.

 

INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO  

  

05.10.2021 (środa)  

spotkanie z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Małgorzatą Wieczorek oraz opiekunami roku (zapoznanie z regulaminem studiów i przekazanie najważniejszych informacji) w sali 321, ul. Kuźnicza 49/55: 

  

9.00 – 9:45 Geografia 

12.00 – 12:45 Gospodarka przestrzenna 

13:00 – 13:45 Turystyka  

 

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

 

05.10.2022 (środa)

13.00 – 14.30 - spotkanie z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Magdaleną Modelska (zapoznanie z regulaminem studiów i przekazanie najważniejszych informacji), spotkania z opiekunami roku, koordynatorem programu Erasmus; koordynatorem ds. praktyk zawodowych i współpracy z przemysłem, przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego w sali 503 plac Borna 9

 

Szkolenia biblioteczne - Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych – ul. Cybulskiego 38

 

14.30 – 15.00 Geologia

15.00 – 15.30 Inżynieria geologiczna

 

KIERUNKI ANGLOJĘZYCZNE ORAZ PROGRAM ERASMUS

 

05.10.2022 (Środa)

 

11.30 - 13.00 - spotkanie z koordynatorami specjalności „Tourism and Hospitality” (dr M. Duda-Seifert) oraz „Applied Geoscience” (dr hab. A. Potysz) i z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Małgorzatą Wieczorek

Gmach Główny UWr– pl. Uniwersytecki 1 – sala 336

 

29.09.2022 (Czwartek)

14:00 - Spotkanie z koordynatorem PROGRAMU ERASMUS dr Filipem Duszyńskim

Gmach Główny UWr– pl. Uniwersytecki 1 – sala 336

 

ODBIÓR LEGITYMACJI

 

Osoby które dokonały opłaty za legitymacje i złożyły ślubowanie elektroniczne w systemie USOS będą mogły odbierać legitymację w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi I Kształtowania Środowiska – ul. Cybulskiego 30 – III piętro w terminie od 3 października 2022 w godzinach pracy dziekanatu.

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN 11 lipiec 2022 15:07

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 22 pt. „Zachowanie pierwiastków metalicznych w czasie karbonatyzacji skał ultramaficznych i związanych z nimi odpadów górniczych i hutniczych” kierowanym przez dr hab. Jakuba Kierczaka, prof. UWr w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej, Instytut Nauk Geologicznych.

Termin składania ofert: 24 lipca 2022.

Wydziałowa Komisja Stażowa 28 czerwiec 2022 10:18

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że przeprowadziła rekrutację na staże w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023'.

Protokół Komisji i lista studentów przyjętych na staż.

  • WYNIKI KONKURSU

Konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże 05 maj 2022 12:39

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska z dniem 4 maja 2022 r. ogłasza konkurs na wybór instytucji, które przyjmą studentów I roku studiów magisterskich Geografii i Gospodarki Przestrzennej na staże. Podmioty zainteresowane udziałem w programie stażowym powinny do dnia 24 maja 2022 r. przesłać na adres krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl wypełniony i podpisany formularz ofertowy, który jest dostępny na stronie: https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Oryginał następnie należy przesłać tradycyjną pocztą do 30 maja 2022 r. na adres:

dr Krzysztof Kołodziejczyk 

Uniwersytet Wrocławski 

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 

pl. Uniwersytecki 1 

50-137 Wrocław 

W wyborze jednostki przyjmującej brany będzie po uwagę okres funkcjonowania podmiotu na rynku (minimum 2 lata), oferowane korzyści (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne), jakie stażystka lub stażysta uzyska w trakcie stażu, oraz zgodność proponowanej tematyki stażu z obszarem lub obszarami wiedzy na danym kierunku studiów. Wyboru podmiotów przyjmujących na staż dokona Wydziałowa Komisja Stażowa. Jednostka przyjmująca na staż musi wyznaczyć opiekunkę lub opiekuna stażu oraz przygotować program stażu według wzoru dostępnego na stronie https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/.
Staże będą odbywać się w okresie wakacyjnym 2022 r. w terminach uzgodnionych między jednostkami przyjmującymi na staż, studentami i Uniwersytetem Wrocławskim. Staże mają trwać 4 tygodnie przy minimum 30 godzinach pracy tygodniowo.
Szczegóły realizacji staży zawarte są w Regulaminie, który dostępny jest na stronie https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/. Zapisy dotyczące jednostek przyjmujących na staż znajdują się przede wszystkim w §4, 7, 9. Podany w Regulaminie termin realizacji staży uległ zmianie ze względu na pandemię COVID-19.

Jednostka przyjmująca na staż może ubiegać się o otrzymanie refundacji za opiekę nad stażystą. W przypadku sprawowania opieki przez jednego opiekuna nad jednym stażystą refundacja wynosi maksymalnie przy 120 godz. stażu 339,00 zł brutto z wszystkimi wymaganymi przepisami obciążeniami publicznoprawnymi, o ile takie wystąpią.

„The Wrocław Workshop of Geology II” Lubelszczyzna i Roztocze 9-13 maja 2022 20 kwiecień 2022 12:45

Uwaga Studenci! Przedłużamy rekrutację na

„The Wrocław Workshop of Geology II” Lubelszczyzna i Roztocze 9-13 maja 2022

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 28.04.2022 w Dziekanacie WNZKŚ


 Zapraszamy do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje kartograficzno-geochemiczno-mineralogicznych studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' „The Wrocław Workshop of Geology II” Lubelszczyzna i Roztocze 9-13 maja 2022   Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 14.04.2022 w Dziekanacie WNZKŚ


  • Podstrona 1 z 2
  • 1
  • 2