Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Zarządzenia Dziekana

2018

Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie zasad finansowania ćwiczeń terenowych wynikających z programów studiów realizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr lib-zarzadzenie-nr-1_2018-w-sprawie-zasad-finansowania-cwiczen-terenowych-wynikajacych-z-programow-studiow-realizowanych-na-wydziale-nauk-o-ziemi-i-ksztaltowania-srodowiska-uwr-1.pdf
Kosztorys - wzór lib-zarzadzenie-nr-1_2018-kosztorys.docx
Zarządzenie nr 2/2018 w sprawie powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok ak. 2018_2019 lib-zarzadzenie-nr-2_2018-w-sprawie-powolania-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-na-rok-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 3/2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku ak. 2017_2018 lib-zarzadzenie-nr-3_2018-w-sprawie-powolania-komisji-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 4/2018 w sprawie powołania wydziałowych komisji rekrutacyjnych na studia doktoranckie w roku ak. 2018_2019 lib-zarzadzenie-nr-4-2018-w-sprawie-powolania-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-na-studia-doktoranckie-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 5/2018 w sprawie zmian w ankiecie oceny zajęć dydaktyczych przez studentów lib-zarzadzenie-nr-5-w-sprawie-zmian-w-ankiecie-oceny-zajec-dydaktyczych-przez-studentow.pdf
Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie powołania opiekuna praktyki na kierunku geografia w kadencji 2016_2020 lib-zarzadzenie-nr-6-w-sprawie-powolania-opiekuna-praktyki-na-kierunku-geografia-w-kadencji-2016_2020.pdf
Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie określenia szczególowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018_2019 lib-zarzadzenie-nr-7-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-kryteriow-przyznawania-stypendium-doktoranckiego-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 8/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania sieci lokalnej na WNZKŚ lib-zarzadzenie-nr-8-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-uzytkowania-sieci-lokalnej-na-wnzks.pdf
Zarządzenie nr 9/2018 w sprawie uzupełnienia składu wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok ak. 2018/2019 lib-zarzadzenie-nr-9-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-na-rok-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 10/2018 w sprawie liczebności gup w r.ak.2018/2019 lib-zarzadzenie-nr-10-w-sprawie-liczebnosci-gup-w-r.ak.2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 11/2018 o powołaniu komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu wewnętrnego o finansownaie badań naukowych lib-zarzadzenie-nr-11-o-powolaniu-komisji-konkursowej-do-rozstrzygniecia-konkursu-wewnetrnego-o-finansownaie-badan-naukowych.pdf
Zarządzenie nr 12/2018 w sprawie uzupełnienia składu wydziałowych komisji rekrutacyjnych na rok ak. 2018/2019.pdf lib-zarzadzenie-nr-12-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-na-rok-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 13/2018 w sprawie powołania wydziałowej komisji rekrutacyjnej na kierunek inżynieria geologiczna studia II stopnia lib-zarzadzenie-nr-13-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunek-inzynieria-geologiczna-studia-ii-stopnia.pdf

2017

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia - doktoranckie - na rok akademicki 2017/2018 lib-zarzadzenie-nr-1-w-sprawie-powolania-wydzialowych-komisji-rekrutacyjnych-na-studia-doktoranckie-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku inżynieria geologiczna na rok akademicki 2017/2018 lib-nr-2-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-rok-.ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 3/2017 wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 17/2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku akademickim 2016/2017 lib-zarzadzenie-nr-3-w-sprawie-zmiany-komisji-do-przeprowadzenia-egzaminu-dyplomowego-na-kierunku-gospodarka-przestrzenna_studia-i-stopnia.pdf
Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018 lib-zarzadzenie-nr-4-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-rok-ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie wzoru ankiet studenckich do oceny poszczególnych zajęć dydaktycznych i wzoru karty hospitacji zajęć dydaktycznych lib-zarzadzenie-nr-5-w-sprawie-zatwierdzenia-ankiety-studenckiej-i-karty-hospitacji-zajec.pdf
Zarządzenie nr 6/2017 wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 17/2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzaminy dyplomowe w roku ak. 2016/2017 lib-lib-zarzadzenie-nr-6-w-sprawie-zmiany-komisji-do-przeprowadzenia-egzaminu-dyplomowego-na-kierunku-geografia-studia-i-stopnia.pdf
Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2017/2018 lib-zarzadzenie-nr-7-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunku-turystyka-na-rok-.ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych lib-zarzadzenie-nr-8_2017-w-sprawie-liczebnosci-gup-studenckich-na-zajeciach-dydaktycznych-w-roku.ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 9/2017 w sprawie Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na studia na rok akademicki 2017/2018 lib-zarzadzenie-nr-9-w-sprawie-uzupelnienia-skladu-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-studia-ii-stopnia-na-kierunku-geologia.pdf
Zarządzenie nr 10/2017 w sprawie określenia maksymalnej liczby godzin dydaktycznych zaliczanych nauczycielowi z tytułu promotorstwa pracy dyplomowej lib-zarzadzenie-nr-10-w-sprawie-okreslenia-maksymalnej-liczby-godzin-dydaktycznych-zaliczanych-nauczycielowi-z-tytulu-promotorstwa-pracy-dyplomowej.pdf
Zarządzenie nr 11/2017 w sprawie określenia kryteriów przyznawania stypendium projakościowego dla doktorantów pierwszego roku w r. ak. 2017/2018 lib-zarzadzenie-nr-11-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-przyznawania-stypendium-projakosciowego-dla-doktorantow-i-roku-w-roku-ak.-2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 12/2017 w sprawie określenia kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów - zwiększenie stypendium - w roku ak. 2018/2019 lib-zarzadzenie-nr-12-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wylaniania-grupy-30-najlepszych-doktorantow-zwiekszenie-stypendium-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 13/2017 w sprawie określenia szczególowych kryteriów przyznawania stypendium doktoranckiego w roku ak. 2018/2019 lib-zarzadzenie-nr-13-w-sprawie-okreslenia-szczegolowych-kryteriow-przyznawania-stypendium-doktoranckiego-w-roku-ak.-2018_2019.pdf
Zarządzenie nr 14/2017 w sprawie powołania komsiji rekrutacyjnej na szkolenia realizowane w ramach projektu 'DOBRA KADRA' lib-zarzadzenie-nr-14-w-sprawie-powolania-komsiji-rekrutacyjnej-na-szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu-dobra-kadra.pdf
Zarządzenie nr 15/2017 w sprawie oceny prac dyplomowych lib-zarzadzenie-nr-15-w-sprawie-oceny-prac-dyplomowych.pdf

2016

Zarządzenie numer 1/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia lib-zarzadzenie_dziekana_01_2016.pdf
Zarządzenie numer 2/2016 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego na studiach II stopnia lib-zarzadzenie_dziekana_02_2016.pdf
Zarządzenie numer 3/2016 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne i niestacjonarne studia III stopnia - doktoranckie - na rok akademicki 2016/2017 lib-zarzadzenie_dziekana_03_2016.pdf
Zarządzenie nr 4 /2016 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2016/2017 lib-nr-4_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunek-turystyka.pdf
Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie powołania zespołu programowego do opracowania programu kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA lib-nr-5_2016-w-sprawie-powolania-zespolu-programowego-dla-kierunku-gospodarka-przestrzenna-studia-ii-stopnia-1.pdf
Zarzadzenie nr 6/2016 w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku turystyka rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 lib-nr-6-_2016-w-sprawie-zmian-w-skladzie-wydzialowej-komisji-rekrutacyjnej-na-kierunek-turystyka.pdf
Zarządzenie nr 7/216 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku ak. 2016/2017 lib-nr-7_2016-w-sprawie-liczebnosci-grup-w-roku-akademickim-2016_2017.pdf
Zarządzenie nr 8/2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKŚ rekomendowanych do przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UWr lib-nr-8_2016-w-sprawie-kryteriow-przyznawania-stypendiow-projakosciowych-w-r.-ak.-2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 9/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lib-nr-9_2016-w-sprawie-powolania-zespolow-ds.-jakosci-ksztalcenia-i-oceny-jakosci-ksztalcenia.pdf
Zarządzenie nr 10/2016 w sprawie ustalenia zakresu działania prodziekanów WNZKŚ lib-nr-10_2016-w-sprawie-okreslenia-kompetencji-prodziekanow-wnzks-w-kadencji-2016_2020.pdf
Zarządzenie nr 11/2016 w sprawie powołania zespołów ds. potwierdzania efektów uczenia się lib-nr-11_2016-w-sprawie-powolania-zespolow-do-potwierdzania-efektow-uczenia-sie.pdf
Zarządzenie nr 12/2016 w sprawie powołania wydziałowych koordynatorów MOST i ERASMUS + lib-nr-12-_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowych-koordynatorow-most-i-erasmus.pdf
Zarządzenie nr 13/2016 w sprawie dyplomowania, sprawdzania oraz archiwizacji prac dyplomowych lib-nr-13_2016-w-sprawie-dyplomowania-sprawdzania-i-archiwizacji-prac-dyplomowych-w-apd.pdf
Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie określenia elementów Wydziałowego Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia lib-nr-14_2016-w-sprawie-wprowadzenia-wydzialowego-systemu-weryfikacji-efektow-ksztalcenia.doc-1.pdf
Zarządzenie nr 15/2016 wprowadzające zasady przeprowadzania oceny kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w związku ze zmianą stanowiska pracy lib-nr-15-_2016-w-sparwie-wydzialowych-kryteriow-awansowania-na-stanowiska.pdf
Zarządzenie nr 16/2016 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia na rok akademicki 2017/2018 lib-nr-16_2016-w-sprawie-powolania-wydzialowych-komisji-rekrutacyjunych-na-rok-.ak.2017_2018.pdf
Zarządzenie nr 17/2016 w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy dyplomowe w roku ak. 2016/2017 lib-nr-17_2016-w-sprawie-powolania-komisji-do-przeprowadzenia-egzaminow-dyplomowych.pdf
Zarządzenie nr 18/2016 w sprawie powołania opiekunów praktyk studenckich na kadencję 2016- 2020 lib-nr-18_2016-w-sprawie-powolania-opiekunow-praktyk-studenckich-w-kadencji-2016_2020.pdf
Zarządzenie nr 19/2016 w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT lib-nr-19_2016-w-sprawie-procedury-sprawdzania-rozpraw-doktorskich-w-systemie-plagiat.pdf

2015

Zarządzenie numer 1/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_01_2015.pdf
Zarządzenie numer 2/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (I stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_02_2015.pdf
Zarządzenie numer 3/2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (II stopień studiów) lib-zarzadzenie_dziekana_03_2015.pdf
Zarządzenie numer 4/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia I stopnia na kierunku Inżynieria geologiczna w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2015.pdf
Zarządzenie numer 5/2015 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie – w roku akademickim 2015/2016 lib-zarzadzenie_dziekana_05_2015.pdf
Zarządzenie numer 6/2015 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_06_2015.pdf
Zarządzenie numer 7/2015 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_07_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_08_2015.pdf
Zarządzenie numer 8/2015 w sprawie powołania Zespołów kierunkowych weryfikujących efekty uczenia się lib-zarzadzenie_dziekana_09_2015.pdf
Zarządzenie numer 10/2015 w sprawie szczegółowych zasad konkursów wewnętrznych o finansowanie badań i Regulaminu podziału środków dla młodych pracowników nauki i doktorantów. lib-zarzadzenie_dziekana_10_2015.pdf
Zarządzenie numer 11/2015 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2015/2016) lib-zarzadzenie_dziekana_11_2015.pdf

2014

Zarządzenie numer 1/2014 w sprawie wymogów stawianych protokołom zaliczeń oraz protokołów egzaminacyjnych generowanych w systemie USOS lib-zarzadzenie_dziekana_01_2014.pdf
Zarządzenie numer 2/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_02_2014.pdf
Zarządzenie numer 3/2014 w sprawie powołania wydziałowej komisji ds. hospitacji zajęć dydaktycznych lib-zarzadzenie_dziekana_03_2014.pdf
Zarządzenie numer 4/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_04_2014.pdf
Zarządzenie numer 5/2014 w sprawie sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia I stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_05_2014.pdf
Zarządzenie numer 6/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (studia II stopnia) lib-zarzadzenie_dziekana_06_2014.pdf
Zarządzenie numer 7/2014 w sprawie rozliczeń kosztów podróży służbowej prywatnymi samochodami osobowymi lib-zarzadzenie_dziekana_07_2014.pdf
Zarządzenie numer 8/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_08_2014.pdf
Zarządzenie numer 9/2014 w sprawie powołania wydziałowego zespołu do opracowania polityki rozwoju informatycznego Wydziału lib-zarzadzenie_dziekana_09_2014.pdf
Zarządzenie numer 10/2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego lib-zarzadzenie_dziekana_10_2014.pdf
Zarządzenie numer 11/2014 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_11_2014.pdf
Zarządzenie numer 12/2014 w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek geografia w roku akademickim 2014/2015 lib-zarzadzenie_dziekana_12_2014.pdf
Zarządzenie numer 13/2014 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych (rok akademicki 2014/2015) lib-zarzadzenie_dziekana_13_2014.pdf
Zarządzenie numer 14/2014 w sprawie sprawdzania prac dyplomowych i rozpraw doktorskich w systemie PLAGIAT w Uniwersytecie Wrocławskim lib-zarzadzenie_dziekana_14_2014.pdf
Zarządzenie numer 15/2014 w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia lib-zarzadzenie_dziekana_15_2014.pdf

2013

Zarządzenie numer 1/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia I i II stopnia w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_01_2013.pdf
Zarządzenie numer 2/2013 w sprawie powołania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na stacjonarne studia III stopnia – doktoranckie - w roku akademickim 2013 / 2014. lib-zarzadzenie_dziekana_02_2013.pdf
Zarządzenie numer 3/2013 w sprawie kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania stypendium doktoranckiego na stacjonarnych studiach doktoranckich na WNZKŚ. lib-zarzadzenie_dziekana_03_2013.pdf
Zarządzenie numer 4/2013 w sprawie szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich na WNZKS w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego. lib-zarzadzenie_dziekana_04_2013.pdf
Zarządzenie numer 5/2013 wprowadzające podział zadań i kompetencji związanych z obsługą Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. lib-zarzadzenie_dziekana_05_2013.pdf
Zarządzenie numer 6/2013 w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych. lib-zarzadzenie_dziekana_06_2013.pdf
Zarządzenie numer 7/2013 w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale. lib-zarzadzenie_dziekana_07_2013.pdf
Zarządzenie numer 8/2013 określające harmonogram zadań związanych z wprowadzaniem informacji do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w cyklu dydaktycznym 2013/2014 - zima. lib-zarzadzenie_dziekana_08_2013.pdf