Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Tytuł profesora

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego lub artystycznego (wykaz - załącznik)

 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. nr 84 poz. 455)
o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym art. 33.

 1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
 2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 


 

Ankieta oceny osiągnięć naukowych kandydata do tytułu profesora (załącznik)

 


 

     Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji.
     Tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego oraz:

 • ma osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym;
 • posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty
  finansowane w drodze konkursów krajowych i zagranicznych;
 • posiada osiągnięcia w opiece naukowej - uczestniczyła co najmniej trzy razy w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim, w tym co najmniej raz w charakterze promotora, oraz co najmniej dwa razy w charakterze recenzenta w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym,
 • odbył staże naukowe i prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych.

     Czynności postępowania w sprawach o nadanie tytułu profesora kończą się uchwałami rady w przedmiocie:

 • wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora;
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów;
 • parcia wniosku o nadanie tytułu profesora.

 


 

Tryb przeprowadzania czynności w postępowaniu 

 

     Postępowanie o nadanie tytułu profesora przeprowadzają rady jednostek organizacyjnych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.
 2. Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:
 • oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego;
 • autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim;
 • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku w języku polskim i angielskim.

     Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.

Rada Wydziału i Centralna Komisja

 1. Rada jednostki organizacyjnej przekazuje Centralnej Komisji uchwały dotyczące :
 • wszczęcia postępowania
 • wyznaczenia kandydatów na recenzentów - listę co najmniej dziesięciu kandydatów na recenzentów, spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie tytułu i nie będących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej postępowanie - w formie elektronicznej.     

Recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora może być osoba posiadająca tytuł profesora w zakresie danej lub pokrewnej dziedziny nauki lub sztuki lub osoba posiadająca stopień doktora zatrudniona przez co najmniej pięć lat w zagranicznej szkole wyższej lub instytucji naukowej na stanowisku profesora, która przez okres co najmniej pięciu lat kierowała samodzielnie zespołem badawczym, była promotorem co najmniej dwóch osób, które uzyskały stopień doktora oraz posiada znaczny dorobek naukowy.
     Centralna Komisja powołuje pięciu recenzentów o renomie międzynarodowej spośród osób zaproponowanych przez radę jednostki organizacyjnej lub spośród innych osób.
     Kierownik jednostki organizacyjnej, po otrzymaniu z Centralnej Komisji powiadomienia o powołaniu pięciu recenzentów, niezwłocznie zleca im sporządzenie, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące, recenzji zawierających szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora spełnia wymagania określone w art. 26 ustawy oraz stanowisko recenzenta w sprawie nadania albo odmowy nadania tytułu profesora.
     Rada jednostki organizacyjnej może powołać, spośród jej członków posiadających tytuł profesora, zespół w celu przygotowania projektów uchwał dotyczących czynności postępowania.

 


 

Uchwały w sprawie nadania tytułu 

 1. Rada jednostki organizacyjnej, po zapoznaniu się z recenzjami, podejmuje uchwałę w sprawie poparcia albo odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora. W posiedzeniu rady jednostki organizacyjnej, na którym ma być rozpatrywana sprawa poparcia wniosku nadanie tytułu profesora, mogą uczestniczyć recenzenci, na zaproszenie przewodniczącego rady jednostki organizacyjnej;
 2. Rada właściwej jednostki organizacyjnej po podjęciu uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu profesora przesyła go wraz z aktami postępowania, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, do Centralnej Komisji;
 3. Centralna Komisja podejmuje uchwałę o przedstawieniu albo o odmowie przedstawienia kandydata do tytułu profesora w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania uchwały;
 4. Centralna Komisja, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, składa do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o nadanie tytułu profesora.

 


 

Inne postanowienia

 

     Uchwała w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora jest ogłaszana na stronie internetowej szkoły wyższej lub jednostki organizacyjnej oraz Centralnej Komisji.
     Centralna Komisja niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

 • uchwałę o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora;
 • listę recenzentów;
 • recenzje.