Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Przewód habilitacyjny

 

Przepisy dotyczące wymagań stawianych kandydatom do awansu naukowego lub artystycznego (wykaz - załącznik)

 

W celu ujednolicenia treści wniosków i autoreferatów, Centralna Komisja prosi o sporządzanie ich zgodnie ze wzorami:
wzór wniosku (załącznik),
wzór autoreferatu (załącznik).
     Jednocześnie Centralna Komisja prosi o dołączenie do wniosku (w formie odrębnego dokumentu) informacji umożliwiających bezpośredni kontakt z wnioskodawcą (adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). Centralna Komisja zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawianie formy elektronicznej wniosku wraz z załącznikami w 2-ch egzemplarzach. Jednocześnie w przypadku uzyskania stopnia doktora za granicą, niezbędne jest przedstawienie dowodu równoważności tego stopnia z odpowiednim polskim stopniem doktora.

 


 

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. nr 84 poz. 455)
o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym art. 33.

 1. Przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora, nie zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
 2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo tytułu profesora, mogą być prowadzone przewody doktorskie i habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów dotychczasowych albo przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 


 

Stopień doktora habilitowanego nadaje:

 • w szkole wyższej - rada wydziału lub rada innej jednostki organizacyjnej szkoły wyższej;
 • w innej jednostce organizacyjnej - rada naukowa.

     Stopień doktora habilitowanego nadawany jest w drodze postępowania habilitacyjnego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
     Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową.
     Osiągnięcie może stanowić:

 • dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny cykl publikacji;
 • zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne;
 • część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

     Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
     Jeżeli przedmiotem postępowania jest opublikowane dzieło - monografia - to także musi zostać załączona do pozostałych dokumentów w formie elektronicznej.

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zwana dalej „habilitantem”, składa do Centralnej Komisji wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego (wzór wniosku załącznik);
 2. Do wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego habilitant załącza w formie odrębnych załączników.
 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu – dyplomu - stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
 • autoreferat (wzór autoreferatu załącznik) przedstawiający opis jego dorobku i osiągnięć naukowych - w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 ustawy – w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie - w formie papierowej i elektronicznej i w języku polskim i angielskim;
 • wykaz opublikowanych prac naukowych w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim i angielskim - w języku angielskim wraz z tytułami prac w tym języku;
 • informacje o osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których pełnił funkcję promotora pomocniczego,
 • informacje o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą;
 • informacje o działalności popularyzującej naukę.
 1. W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada oświadczenia wszystkich jej autorów, określające indywidualny wkład merytoryczny w przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań i przedstawienie pracy w formie publikacji każdego z nich.

     Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz ze wszystkimi załącznikami - przedkłada się w formie elektronicznej i w formie papierowej.
Wniosek, autoreferat, wykaz publikacji oraz pozostałe informacje wymagają podpisu habilitanta.
     Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być identyczna z forma papierową, uwzględniając również wymagane podpisy na tych dokumentach
.

 


 

Kryteria oceny osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta w obszarze nauk przyrodniczych

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),
 • udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe,
 • wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę, w tym te, które zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.

 


 

Kryteria oceny osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy 

 • autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, dla danego obszaru wiedzy;
 • autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;
 • sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania;
 • liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS);
 • indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS);
 • kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach;
 • międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną;
 • wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

 


 

Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy

 • uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych;
 • udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji;
 • otrzymane nagrody i wyróżnienia;
 • udział w konsorcjach i sieciach badawczych;
 • kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;
 • udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;
 • członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych;
 • osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki;
 • opiekę naukową nad studentami w toku specjalizacji;
 • opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;
 • staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich;
 • wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców;
 • udział w zespołach eksperckich i konkursowych;
 • recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

 


 

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego

 1. Postępowanie habilitacyjne wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, skierowany wraz z autoreferatem do Centralnej Komisji.
 2. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wskazuje we wniosku jednostkę organizacyjną posiadającą uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wybraną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
 3. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku Centralnej Komisji.

     Centralna Komisja w terminie 7 dni dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny lub nie odpowiadający wymogom ustawy Centralna Komisja wzywa do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.
     Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego wraz z autoreferatem habilitanta zamieszcza się na stronie internetowej Centralnej Komisji.

 


 

Tryb przeprowadzania czynności

 

    Centralna Komisja w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego składającą się z:

 • czterech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym: przewodniczącego oraz dwóch recenzentów wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego, wskazanej przez habilitanta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego;
 • trzech członków o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej, w tym: sekretarza oraz recenzenta wyznaczonych przez jednostkę wskazaną przez habilitanta do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.

     Centralna Komisja w dniu powołania komisji habilitacyjnej przekazuje jej dokumenty habilitanta.
     Komisja habilitacyjna, nie może podejmować uchwał w składzie mniejszym niż sześć osób
, przy czym dla ważnego podjęcia uchwał jest konieczny udział przewodniczącego i sekretarza.
     Członkami komisji habilitacyjnej nie mogą być osoby w stosunku, do których zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

Przygotowanie recenzji
     W terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria i przygotowują recenzje.

Uchwała Komisji habilitacyjnej
     Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
     Głosowanie, o którym mowa powyżej na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, przeprowadza się w trybie tajnym.
     W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wątpliwościami komisji habilitacyjnej dotyczącymi dokumentacji osiągnięć naukowych, komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
     W przypadku przeprowadzania z habilitantem rozmowy komisja habilitacyjna powiadamia go o miejscu, terminie i przedmiocie tej rozmowy na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.
     Obrady Komisji i rozmowa z habilitantem może mieć formę wideokonferencji.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
     Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.
     Na podstawie tej opinii rada Wydziału w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
     Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uprawnieni do podejmowania uchwały
     Uchwały są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Do głosowania są uprawnieni członkowie właściwej rady jednostki organizacyjnej posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego .

 


 

Inne postanowienia 

 

    Rada jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie internetowej wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego wraz z autoreferatem, informację o składzie komisji habilitacyjnej, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem.
     Uchwałę w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego ogłasza się, wraz z informacją o składzie komisji habilitacyjnej oraz recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centralnej Komisji, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały.