Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Regulaminy studiów

 

Regulamin studiów I i II stopnia wprowadzony Uchwałą Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 26/2015 z dnia 25 marca 2015 r. - tekst jednolity obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 (załącznik)


Załącznik do Regulaminu Studiów uchwalony przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2017 (załącznik) oraz przyjęte wzory załączników do niniejszego regulaminu:

 

Regulamin ćwiczeń terenowych (załącznik)

 

Podania kierowane do prodziekana ds. nauczania


Załącznik 1. Eksternistyczne zaliczenie niektórych przedmiotów / modułów (załącznik)
Załącznik 2. Wzór podania w sprawie uczestnictwa i zaliczania zajęć poza swoim kierunkiem studiów (tzw. przedmioty ponadprogramowe) (załącznik)
Załącznik 3. Wzór podanie w sprawie przeprowadzenie egzaminu przed rozpoczeciem sesji egzaminacyjnej

(załącznik)
Załącznik 4. Podanie w sprawie wcześniejszego zaliczania przedmiotów (dotyczy ostaniego okresu zaliczeniowego)

(załącznik)
Załącznik 5. Wzór podania o uznanie ocen oraz przypisanych punktów ECTS z przedmiotów/modułów zajęć

(załącznik)
Załącznik 6. Warunkowe kontynuowanie studiów na semestrze wyższym (załącznik)
Załącznik 7. Rezygnacja z prawa do warunkowego wpisu na semestr wyższy (załącznik)
Załącznik 8. Powtórny wpis na ten sam semestr (załącznik)
Załącznik 9. Rezygnacja z przysługującego prawa do powtórnego wpisu na ten sam semestr (załącznik)

  1. Wzór podania w sprawie egzaminu komisyjnego (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie zdawania egzaminu po zakończeniu sesji poprawkowej (załącznik)

Podania kierowane do prodziekana ds. studenckich

  1. Wzór podania w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie rozłożenia na raty opłaty za powtarzane przedmioty (załącznik)

Podania kierowane do dyrektora ds. dydaktycznych

  1. Wzór podania w sprawie komisyjnego zaliczenia ćwiczeń (załącznik)
  2. Wzór podania w sprawie przedłużenia zaliczenia przedmiotu (załącznik)
  3. Wzór podania w sprawie przywrócenia terminu egzaminu (załącznik)
  4. Wzór podania w sprawie zaliczenia ćwiczeń, praktych terenowych na podstawie udokumentowanych prac w ramach obozu naukowego/prac badawczych (załącznik)
  5. Wzór podania w sprawie zmiany grupy znajęciowej (ćwiczeń/praktyk terenowych) (załącznik)

 


 

Regulamin studiów III stopnia tekst jednolity (załącznik)